درستی سنجی - Validation

کاربرد پایه

لاراول یک ابزار ساده برای درستی سنجی داده و بازیابی پیامهای درستی سنجی با استفاده از کلاس Validator ارائه میدهد.

مثالهای ابتدایی از درستی سنجی

$validator = Validator::make(
  ['name' => 'Dayle'],
  ['name' => 'required|min:5']
);

داده ای که میخواهید درستی سنجی شود را به عنوان اولین آرگومان به متد make بفرستید. آرگومان دوم قوانین درستی سنجی مورد استفاده برای این کار هستند.

استفاده از آرایه ها برای مشخص کردن قوانین

قوانین را میتوانید با استفاده از "خط عمودی یا |" و یا عناصر مجزای یک آرایه بفرستید.

$validator = Validator::make(
  ['name' => 'Dayle'],
  ['name' => ['required', 'min:5']]
);

درستی سنجی چندین فیلد

$validator = Validator::make(
  [
    'name' => 'Dayle',
    'password' => 'lamepassword',
    'email' => 'email@example.com'
  ],
  [
    'name' => 'required',
    'password' => 'required|min:8',
    'email' => 'required|email|unique:users'
  ]
);

پس از ایجاد یک نمونه از کلاس Validator میتوانید از متدهای fails (یا pass) برای انجام درستی سنجی استفاده کنید.

if ($validator->fails())
{
  // The given data did not pass validation
}

در صورتی که درستی اطلاعات تایید نشود، میتوانید پیامهای خطا را با استفاده از کلاس بازیابی کنید.

$messages = $validator->messages();

همچنین با استفاده از متد failed میتوانید قانونهایی که اعث رد درستی سنجی شده اند را هم بازایابی نمایید. این متد پیامها را بازنمیگرداند:

$failed = $validator->failed();

درستی سنجی فایلها

کلاس Validator قانونهای بسیاری برای درستی سنجی فایلها ارائه می نماید، مانند size، mimes. برای درستی سنجی فایلها میتوانید آنها را به همراه دیگر اطلاعات به ارزیابی کننده اطلاعات بفرستید.

پستهای بعد از درستی سنجی

امکان انجام عملیاتهای زنجیروار پس از انجام درستی سنجی نیز وجود دارد. این امکان شما را قادر میسازد، درستی سنجیهای بیشتری انجام دهید، و همچنین امکان افزودن پیامهای خطای بیشتر به مجموعه پیغامها فراهم میکند. برای شروع، از متد after بر روی نمونه کلاس درستی سنجی استفاده کنید:

$validator = Validator::make(...);

$validator->after(function($validator)
{
  if ($this->somethingElseIsInvalid())
  {
    $validator->errors()->add('field', 'Something is wrong with this field!');
  }
});

if ($validator->fails())
{
  //
}

به هر تعداد کالبک after که بخواهید میتوانید بیافزایید.

درستی سنجی کنترلر

مسلما ایجاد دستی نمونه ای از Validator هربار که میخواهید داده ای را درستی سنجی کنید کاردشواری است. نگران نباشید، گزینه های دیگری هم دارید! کلاس پایه App\Http\Controllers\Controller در لاراول از تریت ValidatesRequest استفاده میکند. این تریت یک روش ساده برای درستی سنجی درخواستهای HTTP ارائه مینماید. نحوه استفاده از آن در ادامه آورده شده:

/**
 * Store the incoming blog post.
 *
 * @param Request $request
 * @return Response
 */
public function store(Request $request)
{
  $this->validate($request, [
    'title' => 'required|unique|max:255',
    'body' => 'required',
  ]);

  //
}

در صورت تایید درستی، کد شما به روال طبیعی اجرا ادامه میدهد. و در صورت رد درستی اکسپشن Illuminate\Contracts\Validation\ValidationException ایجاد میشود. این اکسپشن به صورت خودکار ایجاد میشود و کاربر به مکان پیشین خود ریدایرکت میشود. پیغامهای خطای ایجاد شده هم به session اضاف می شوند.

اگر درخواست ایجاد شده از نوع AJAX باشد، ریدایرکت ایجاد نمیشود. به جای آن یک پاسخ HTTP با کد وضعیت 422 حاوی پیامهای درستی سنجی در قالب JSON به مرورگر فرستاده می شود.

برای مثال، در اینجا کد معادل که دستی نوشته شده است ارائه شده است:

/**
 * Store the incoming blog post.
 *
 * @param Request $request
 * @return Response
 */
public function store(Request $request)
{
  $v = Validator::make($request->all(), [
    'title' => 'required|unique|max:255',
    'body' => 'required',
  ]);

  if ($v->fails())
  {
    return redirect()->back()->withErrors($v->errors());
  }

  //
}

اختصاصی سازی قالب خطاهای درستی سنجی

اگر میخواهید قالب خطاهای درستی سنجی ارائه شده هنگام رد درستی را تغییر داده، اختصاصی کنید، formatValidationErrors را در کنترلر پایه بازنویسی نمایید. فراموش نکنید باید کلاس Illuminate\Validation\Validator را در بالای کلاس وارد نمایید:

/**
 * {@inheritdoc}
 */
protected function formatValidationErrors(Validator $validator)
{
  return $validator->errors()->all();
}

درستی سنجی درخواستهای فرم

برای سناریوهای پیچیده تر درستی سنجی، میتوانید یک "درخواست فرم" ایجاد نمایید. درخواستهای فرم کلاسهای درخواست اختصاصی هستند که منطق درستی سنجی در آنها تعریف شده است. برای ایجاد کلاس درخواست فرم، از فرمان آرتیزان make:request استفاده کنید:

php artisan make:request StoreBlogPostRequest

کلاس ایجاد شده در دایرکتوری app/Http/Requests قرارخواهد گرفت. میتوانید قوانین درستی سنجی را به متد rules اضافه کنید:

/**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
public function rules()
{
  return [
    'title' => 'required|unique|max:255',
    'body' => 'required',
  ];
}

حال، قوانین درستی سنجی چگونه اجرا می شوند؟ تمامی کاری که باید انجام دهید اعلام این موضوع در متد کنترلرتان است:

/**
 * Store the incoming blog post.
 *
 * @param StoreBlogPostRequest $request
 * @return Response
 */
public function store(StoreBlogPostRequest $request)
{
  // The incoming request is valid...
}

درستی سنجی درخواست فرم ایجاد شده پیش از اجرای کنترلر می شود. با این کار کد و منطق کنترلر شما با منطق درستی سنجی ترکیب نمیشود. درستی سنجی پیش از این انجام شده است.

در صورت تایید نشدن درستی، یک ریدایرکت برای فریتادن کاربر به مکان پیشین ایجاد می شود. خطاها نیز به session افزوده می شوند و برای نمایش در دسترس هستند. در صورتی که درخواست از نوع AJAX باشد، یک پاسخ HTTP با کد وضعیت 422 حاوی پیامهای درستی سنجی در قالب JSON به مرورگر فرستاده می شود.

Authorizing Form Requests

کلاس درخواست فرم شامل یک متد authorize هم میباشد. در این متد، میتوانید امکان به روزرسانی یک منبع توسط کاربر مشخص را بررسی نمایید. برای مثال، اگر یک کاربر میخواهد کامنت یک پست بلاگ را به روزرسانی کند، باید بررسی شود آیا کامنت را خود او گذاشته است؟ یا هر منطق دیگری. برای مثال:

/**
 * Determine if the user is authorized to make this request.
 *
 * @return bool
 */
public function authorize()
{
  $commentId = $this->route('comment');

  return Comment::where('id', $commentId)
         ->where('user_id', Auth::id())->exists();
}

به فراخوانی متد route در مثال بالا توجه نمایید. این متد به شما امکان دسترسی به پارامترهای URI تعریف شده بر روی روت فراخوانی شده را می دهد، مانند پارامتر {comment} در مثال پایین:

Route::post('comment/{comment}');

اگر متد authorize مقدار false برگرداند، یک پاسخ HTTP با کد وضعیت 403 به طو رخودکار بازگردانده می شود و متد کنترلر اجرا نمی شود.

اگر برنامه ای برای منطق احراز هویت در بخش دیگری از برنامه دارید، کافیست مقدار خروجی متد authorize را true بازگردانید:

/**
 * Determine if the user is authorized to make this request.
 *
 * @return bool
 */
public function authorize()
{
  return true;
}

اختصاصی سازی قالب خطاها

اگر میخواهید قالب خطاهای درستی سنجی که پس از رد درستی در session قرار میگیرند را تغییر داده، اختصاصی نمایید، بر روی درخواست پایه (App\Http\Requests\Request) مقدار formatErrors را بازنویسی نمایید. فراموش نکنید کلاس Illuminate\Validation\Validator را به کلاس خود وارد نمایید:

/**
 * {@inheritdoc}
 */
protected function formatErrors(Validator $validator)
{
  return $validator->errors()->all();
}

کار با پیغامهای خطا

پس از فراخوانی متد messages بر روی نمونه Validator، نمونه ای از کلاس MessageBag دریافت خواهید نمود، که دارای تعداد زیادی متد برای کار با پیامهای خطاست.

بازیابی اولین پیام خطا برای یک فیلد

echo $messages->first('email');

بازیابی تمامی پیامهای خطا برای یک فیلد

foreach ($messages->get('email') as $message)
{
  //
}

بازیابی تمامی پیامهای خطا برای تمامی فیلدها

foreach ($messages->all() as $message)
{
  //
}

بررسی وجود پیام برای یک فیلد

if ($messages->has('email'))
{
  //
}

بازیابی یک پیام خطا با یک قالب

echo $messages->first('email', '<p>:message</p>');

نکته: به صورت پیش فرض پیامها با استفاده از قالب سازگار با بوت استرپ (Bootstrap) قالب بندی شده اند.

بازیابی تمامی پیامهای خطا با یک قالب مشخص

foreach ($messages->all('<li>:message</li>') as $message)
{
  //
}

پیامهای خطا و viewها

پس از انجام درستی سنجی، باید راه سریعی برای انتقال پیامها به view داشته باشید. این کار به راحتی توسط لاراول انجام می شود. routeهای زیر را به عنوان مثال در نظر بگیرید:

Route::get('register', function()
{
  return View::make('user.register');
});

Route::post('register', function()
{
  $rules = [...];

  $validator = Validator::make(Input::all(), $rules);

  if ($validator->fails())
  {
    return redirect('register')->withErrors($validator);
  }
});

توجه داشته باشید هنگامی که درستی رد می شود، با استفاده از متد withErrors نمونه ای از کلاس Validator را به Redirect میفرستیم. این متد پیامهای خطا را به session اضاف میکند تا در درخواست بعدی قابل استفاده باشند.

توجه کنید نیازی به بایندکردن پیامهای خطا به view در روت GET نیست. دلیل این موضوع چک کردن داده های session توسط لاراول هست، و در صورتی که چیزی پیدا بشه در view قابل دسترسی خواهد بود. بنابراین توجه به این نکته که متغیر $errors در تمام viewها و در تمام درخواستها وجود خواهد داشت، به شما اطمینان خاطر میدهد که متغیر $errors همیشه وجود دارد و بی دغدغه میتوانید از آن استفاده کنید. متغیر $errors نمونه ای از کلاس MessageBag است.

بنابراین پس از ریدایرکت، میتوانید از متغیر $errors که خودکار به session اضافه شده است در view استفاده کنید:

<?php echo $errors->first('email'); ?>

بسته های خطای نامگذاری شده - Named Error Bags

اگر چندین فرم بر روی یک صفحه دارید، میتوانید برای MessageBag مربوط به خطاها نام تعیین کنید. این کار به شما امکان بازیابی پیامهای خطای مربوط به هر فرم را میدهد. این کار را به سادگی با فرستادن یک نام به آرگومان دوم withErrors انجام دهید:

return redirect('register')->withErrors($validator, 'login');

با نامگذاری میتوانید با استفاده از آن به نمونه کلاس MessageBag از متغیر $errors دسترسی داشته باشید:

<?php echo $errors->login->first('email'); ?>

قوانین درستی سنجی موجود

در ادامه لیستی از قوانین درستی سنجی موجود و کاربردهای آنها ارائه شده است:

پذیرفته شده - accepted

فیلدی که درsتی سنجی می شود باید دارای مقادیر yes، no، 1، یا true باشد. این قانون برای درستی سنجی پذیرفتن "قوانین خدمات - Terms of Service" کاربرد دارد.

active_url

فیلدی که درستی سنجی می شود باید براساس تابع checkdnsrr در PHP باید یک URL صحیح باشد.

after:date

فیلدی که درستی سنجی می شود باید حاوی مقداری پس از تاریخ ارائه شده باشد. تاریخها به تابع strtotime از PHP فرستاده می شوند.

alpha

فیلدی که مورد درستی سنجی قرار میگیرد باید تمام حاوی کاراکترهای حروف باشد.

alpha_dash

فیلد مورد نظرسنجی میتواند حاوی کاراکترهای عددی و حرف، همچنین خط تیره "-" و همینطور "_" باشد.

alpha_num

فیلد مورد درستی سنجی باید تمام حاوی کاراکترهای عدی-رقمی باشد.

array

فیلد مورد درستی سنجی باید از نوع آرایه باشد.

before:date

فیلدی که درستی سنجی میشود باید تاریخی پیش از تاریخ داده شده باشد. تاریخها به تابع strtotime از PHP فرستاده می شوند.

between:min,max

فیلدی که درستی سنجی می شود باید مقداری بین یک مقدار min و max ارائه شده داشته باشد. stringها، اعداد، و فایلها مشابه قانون size درستی سنجی می شوند.

boolean

فیلدی که درستی سنجی می شود باید امکان تبدیل نوع (cast) به بولین را داشته باشد. ورودیهای مورد قبول عبارتند از true، false، 1، 0، "1"، "0".

confirmed

فیلدی که درستی سنجی می شود باید یک فیلد مشابه foo_confirmation داشته باشد. برای مثال، اگر فیلدی که درستی سنجی می شود password باشد، یک فیلد password_confirmation متناظر باید در ورودی موجود باشد.

date

با توجه به تابع strtotime در PHP فیلد مورد درستی سنجی باید یک تاریخ معتبر باشد.

date_format:format

فیلد مورد درستی سنجی باید با format ارائه شده همخوانی داشته باشد. این فرمت با توجه به تابع date_parse_from_format در PHP تعیین می شود.

different:field

field داده شده باید با فیلدی که درستی سنجی می شود متفاوت باشد.

digits:value

فیلد مورد درستی سنجی باید "عددی" باشد و باید طولی دقیق به اندازه value داشته باشد.

digits_between:min,max

فیلدی که درستی سنجی می شودباید طولی بین min و max داشته باشد.

email

فیلدی که درستی سنجی می شود باید قالب ایمیل داشته باشد.

exists:table,column

فیلدی که درستی سنجی می شود باید در جدول ارائه شده موجود باشد.

استفاده ابتدایی از قانون exists

'state' => 'exists:states'

تعیین یک نام ستون اختصاصی

'state' => 'exists:states,abbreviation'

میتوان شرطهای بیشتری که مانند عبارات "where" در پرس و جو عمل میکند مشخص نمود:

'email' => 'exists:staff,email,account_id,1'

ارائه مقدار NULL به عنوان عبارت "where" یک مقدار پایگاه داده را با مقدار NULL مقایسه میکند:

'email' => 'exists:staff,email,deleted_at,NULL'

image

فایلی که درستی سنجی می شود باید عکس (jpeg ،png ،bmp، gif، svg) باشد.

in:foo,bar,...

فیلدی که درستی سنجی می شود باید در لیست مقادیر ارائه شده موجود باشد.

integer

فیلدی که درستی سنجی می شود باید مقدار integer داشته باشد.

ip

فیلدی که درستی سنجی می شود، باید در قالب یک آدرس IP باشد.

max:value

فیلدی که درستی سنجی می شود باید از مقدار بیشینه value کمتر یا با آن مساوی باشد. stringها، اعداد (numeric)، مشابه روش گفته شده در مورد قانون size درستی سنجی می شوند.

mimes:foo,bar,...

فایلی که درستی سنجی می شود باید نوع MIME متناسب با آنچه در لیست پسوندها آورده شده است داشته باشد.

کاربرد ابتدایی قوانین MIME

'photo' => 'mimes:jpeg,bmp,png'

min:value

فیلدی که درستی سنجی می شود باید مقدار کمینه value را دارا باشد. stringها، اعداد (numeric)، مشابه روش گفته شده در مورد قانون size درستی سنجی می شوند.

not_in:foo,bar,...

فیلدی که درستی سنجی می شود نباید در لیست مقادیر ارائه شده قرار داشته باشد.

numeric

فیلدی که درستی سنجی می شود باید مقداری عددی داشته باشد.

regex:pattern

فیلدی که درستی سنجی می شود باید با الگوی regular expression همخوانی داشته باشد.

نکته هنگام استفاده از الگوی Regex باید به جای جدا کردن قوانین با استفاده از پایپ "|" باید آنها را در آرایهارائه دهید. این اتفاق زمانی که regular expression شامل پایپ باشد اهمییت پیدا میکند.

required

فیلدی که درستی سنجی می شود باید در ورودیها موجود باشد.

required_if:field,value,...

در صورتی که مقدار field برابر با مقدار any باشد، فیلدی که درستی سنجی می شود باید در ورودیها موجود باشد.

required_with:foo,bar,...

تنها در صورتی که هر یک از فیلدهای مشخص شده دیگر وجود داشته باشند، فیلدی که درستی سنجی می شود باید در ورودیها موجود باشد.

required_with_all:foo,bar,...

تنها در صورتی که تمامی فیلدهای مشخص شده دیگر وجود داشته باشند، فیلدی که درستی سنجی می شود باید در ورودیها موجود باشد.

required_without:foo,bar,...

تنها در صورتی که هر یک از فیلدهای مشخص شده دیگر وجود نداشته باشند، فیلدی که درستی سنجی می شود باید در ورودیها موجود باشد.

required_without_all:foo,bar,...

تنها در صورتی که تمامی فیلدهای مشخص شده دیگر وجود نداشته باشند، فیلدی که درستی سنجی می شود باید در ورودیها موجود باشد.

same:field

فیلد مشخص شده باید با فیلدی که در حال درستی سنجی است یکسان باشد.

size:value

فیلدی که درستی سنجی می شود باید اندازه ای برابر با مقدار value داده شده داشته باشد. برای داده های string این نکته به تعداد کاراکترها اشاره میکند. برای داده های عددی، مقدار value به مقدار عدد صحیح داده شده اشاره میکند. برای فایلها size به اندازه فایل برحسب کیلوبایت اشاره میکند.

string

فیلدی که درستی سنجی می شود باید باید از جنس string باشد.

ناحیه زمانی - timezone

فیلدی که درستی سنجی می شود باید براساس تابع timezone_identifiers_list در PHP شناسه ناحیه زمانی درستی باشد.

unique:table,column,except,idColumn

فیلدی که درستی سنجی می شود باید در جدول پایگاه داده ارائه شده یکتا باشد. در صورتی که گزینه column مشخص نشده باشد، نام فلید استفاده می شود.

گاهی نیاز دارید برای پرس و جوهای انجام شده توسط validator یک اتصال اختصاصی تعریف کنید. همانطور که پیش از این نمایش داده شد، قراردادن unique:users به عنوان یک قانون درستی سنجی، برای پرس و جوی پایگاه داده از اتصال پیش رض استفاده میکند. برای استفاده از اتصال پایگاه داده اختصاصی، از روش زیر استفاده نمایید:

$verifier = App::make('validation.presence');

$verifier->setConnection('connectionName');

$validator = Validator::make($input, [
  'name' => 'required',
  'password' => 'required|min:8',
  'email' => 'required|email|unique:users',
]);

$validator->setPresenceVerifier($verifier);

استفاده ابتدایی از قوانین یکتایی

'email' => 'unique:users'

تعیین یک نام اختصاصی برای ستون

'email' => 'unique:users,email_address'

اعمال قانون یکتایی بر تمام موارد جز یک ID مشخص شده

'email' => 'unique:users,email_address,10'

افزودن شرطهای بیشتر

میتوانید شرطهای بیشتری را بیافزایید که به عنوان عبارات "where" به پرس و جو افزوده می شوند.

'email' => 'unique:users,email_address,NULL,id,account_id,1'

در قانون بالا، تنها ردیفهایی با مقدار account_id برابر با 1 در بررسی یکتایی قرار خواهند گرفت.

url

فیلدی که درستی سنجی می شود باید با قالب URL باشد.

Note: This function uses PHP's filter_var method.

افزودن مشروط قوانین

گاهی، میخواهید درستی سنجی تنها در صورتی انجام شود که فیلد مورد نظر درآرایه ورودی ها موجود باشد. برای رسیدن به این هدف، یک قانون sometimes به لیست قوانین بیافزایید:

$v = Validator::make($data, [
  'email' => 'sometimes|required|email',
]);

در مثال بالا، فیلد email تنها در صورتی که در آرایه $data وجود داشته باشد، درستی سنجی می شود.

درستی سنجی شرطی پیچیده

گاهی وجود یک فیلد در صورتی الزامیست که مقدار فیلدی دیگر از 100 بزرگتر باشد. یا مقدار دو فیلد در صورتی که فیلدی مشخص وجود داشته باشد، باید با مقداری برابری کند. افزودن این قوانین درستی سنجی نباید دردسر زیادی ایجاد کند. ابتدا یک نمونه از Validator با قوانین ثابتی که هیچگاه تغییر نمیکنند بسازید:

$v = Validator::make($data, [
  'email' => 'required|email',
  'games' => 'required|numeric',
]);

فرض کنید نرم افزار وب ما برای کلکسیونرهای بازی باشد. در صورتی که یک کلکسیونر در سرویس ما ثبت نام نماید و بیش از 100 بازی داشته باشد، از آنها میخواهیم دلیل جمع آوری این تعداد بازی را توضیح دهد. برای مثال، شاید یک فروشگاه فروش بازی را اداره می کنند، یا تنها از جمع آوری بازیها لذت میبرند. برای افزودن مشروط این نیازمندیها، میتوانیم از متد sometimes بر روی نمونه کلاس Validator استفاده کنیم:

$v->sometimes('reason', 'required|max:500', function($input)
{
  return $input->games >= 100;
});

آرگومان اولی که به متد sometimes فرستاده می شود نام فیلدی است که درستی آن مشروط سنجیده می شود. آرگومان دوم قوانینی هستند که میخواهیم بیافزاییم. اگر Closure فرستاده شده به عنوان آرگومان سوم، مقدار خروجی true داشته باشد، قوانین افزوده می شوند. این متد ساخت قوانین درستی سنجی شرطی پیچیده را بسیار ساده میکند. حتی میتوانید قوانین شرظی را برای چندین فیلد همزمان بیافزایید:

$v->sometimes(['reason', 'cost'], 'required', function($input)
{
  return $input->games >= 100;
});

نکته: پارامتر ورودی $input که به Closure میفرستید، نمونه ای از کلاس Illuminate\Support\Fluent است و به عنوان یک شی برای دسترسی به ورودی و فایلها استفاده می شود.

پیامهای خطای اختصاصی شده

در صورت نیاز میتوانید به جای پیامهای خطای پیش فرض از پیامهای خطای اختصاصی شده استفاده نمایید. راههای بسیاری برای مشخص کردن پیامهای اختصاصی شده وجود دارد.

فرستادن پیامهای اختصاصی به Validator

$messages = [
  'required' => 'The :attribute field is required.',
];

$validator = Validator::make($input, $rules, $messages);

نکته: فضانگهدار :attribute با نام فیلدی که درستی سنجی بر روی آن انجام میشود جایگزین خواهد شد. شما نیزمیتوانید از فضانگهدارهای دیگر در پیامهای درستی سنجی استفاده کنید:

فضانگهدارهای دیگر درستی سنجی

$messages = [
  'same'  => 'The :attribute and :other must match.',
  'size'  => 'The :attribute must be exactly :size.',
  'between' => 'The :attribute must be between :min - :max.',
  'in'   => 'The :attribute must be one of the following types: :values',
];

ارائه یک پیام اختصاصی برای یک متغیر

گاهی میخواهید تنها برای یک فیلد پیام خطای اختصاصی ایجاد کنید:

$messages = [
  'email.required' => 'We need to know your e-mail address!',
];

ارائه پیام خطای اختصاصی در فایل زبان

برخی مواقع به جای فرستادن پیامهای اختصاصی به Validator میخواهید پیام خطا را در یک فایل پیامهای زبان ارائه کنید. برای این کار، پیامها را به آرایه custom در فایل زبان resources/lang/xx/validation.php بیافزایید.

'custom' => [
  'email' => [
    'required' => 'We need to know your e-mail address!',
  ],
],

قوانین درستی سنجی اختصاصی

ثبت یک قانون درستی سنجی اختصاصی

لاراول قوانین درستی سنجی کاربردی دارد؛ هرچند، شاید نیاز داشته باشید قوانین خود را تعریف کنید. یک راه برای ثبت و معرفی قوانین درستی سنجی استفاده از متد Validator::extend میباشد:

Validator::extend('foo', function($attribute, $value, $parameters)
{
  return $value == 'foo';
});

کلوژر اختصاصی validator سه آرگومان دریافت میکند: نام $attribute که درستی آن بررسی می شود، مقدار $value، و آرایه ای از $parameters که به قانون فرستاده می شود.

میتوانید به جای فرستادن کلوژر به متد extend، کلاس و متد بفرستید:

Validator::extend('foo', 'FooValidator@validate');

توجه داشته باشید که باید برای قوانین اختصاص یک پیام خطا هم تعریف نمایید. این کار را همزمان با تعریف قانون از طریق ارائه آرایه ی پیامها و یا با افزودن یک پیام به فایل زبان انجام دهید.

اکستند کلاس Validator

به جای استفاده از کلوژرهای کلابک برای توسعه Validator، میتوانید از خود کلاس Validator را اکستند کنید. برای این کار، یک کلاس Validator که کلاس Illuminate\Validation\Validator را اکستند میکند ایجاد کنید. با افزودن پیشوند validate به متدها میتوانید متدهای درستی سنجی بسازید: <?php

class CustomValidator extends \Illuminate\Validation\Validator {

  public function validateFoo($attribute, $value, $parameters)
  {
    return $value == 'foo';
  }

}

ثبت معرفی کننده Validator اختصاصی

در قدم بعد باید Validator اختصاصی ایجاد شده را ثبت و معرفی کنید:

Validator::resolver(function($translator, $data, $rules, $messages)
{
  return new CustomValidator($translator, $data, $rules, $messages);
});

وقتی یک قانون درستی سنجی اختصاصی میسازید، میتوانید برای پیامهای خطا فضانگهدارهایی قرار دهید. این کار را با افزودن یک تابع replaceXXX به validator انجام دهید.

protected function replaceFoo($message, $attribute, $rule, $parameters)
{
  return str_replace(':foo', $parameters[0], $message);
}

اگر میخواهید بدون اکستند کردن کلاس Validator یک جایگزین گننده پیام اختصاصی ایجاد کنید، میتوانید از متد Validator::replacer استفاده کنید:

Validator::replacer('rule', function($message, $attribute, $rule, $parameters)
{
  //
});