قالبها - Templates

کتابخانه ساخت قالب Blade

Blade یک موتور ساده و در عین حال قدرتمند ایجاد قالب است که همراه لاراول ارائه می شود. برخلاف قالبهای کنترلر، کار Blade برپایه ارث بری قالبها و بخشها بنا شده است. تمامی قالبهای Blade باید از پسوند blade.php. استفاده کنند.

تعریف یک لی اوت(layout) مبتنی بر Blade

<!-- Stored in resources/views/layouts/master.blade.php -->

<html>
  <head>
    <title>App Name - @yield('title')</title>
  </head>
  <body>
    @section('sidebar')
      This is the master sidebar.
    @show

    <div class="container">
      @yield('content')
    </div>
  </body>
</html>

نحوه استفاده از لی اوت Blade

@extends('layouts.master')

@section('title', 'Page Title')

@section('sidebar')
  @parent

  <p>This is appended to the master sidebar.</p>
@stop

@section('content')
  <p>This is my body content.</p>
@stop

اگر به viewها دقت کنید یک لی اوت Blade را extend میکند. با این کار میتوانید بخشهای مشخص شده جایگزین کنید. در viewهایی که این لی اوت را استفاده میکنند، محتوای لی اوت با استفاده از راهنمای (directive) تعریف شده parent@@ قابل دسترس است. در این بخشها میتوان محتوای لی اوت را با بخشهایی مانند منوکنار (side bar)، و یا فوتر جانمایی کرد.

گاهی که از تعریف شدن یک بخش اطمینان ندارید، میتوانید یک مقدار پیش فرض به راهنمای yield@ بفرستید. مقدار پیش فرض را میتوانید به عنوان پارامتر دوم بفرستید:

@yield('section', 'Default Content')

دیگر ساختارهای کنترلی Blade

چاپ داده

Hello, {{ $name }}.

The current UNIX timestamp is {{ time() }}.

چاپ داده پس از بررسی وجود

گاهی میخواهید داده ای را چاپ نمایید اما از مقداردهی شدن آن اطمینان ندارید. به سادگی میتوانید روش زیر را استفاده کنید:

{{ isset($name) ? $name : 'Default' }}

Blade به جای استفاده از عبارت ترنری (ternary) بالا، امکان استفاده از ساختار زیر را فراهم میکند:

{{ $name or 'Default' }}

نمایش متن خام در آکولاد

اگر میخواهید یک رشته متن را که در آکولاد قراردارد نمایش دهید، میتوانید با استفاده از علامت @ پیش از متن، از تفسیر آکولادها توسط Blade جلوگیری کنید:

@{{ این متن توسط Blade پردازش نمیشود }}

اگر میخواهید داده های درون متن هنوز نمایش داده شوند از قالب زیر استفاده کنید:

Hello, {!! $name !!}.

نکته: هنگام چاپ محتوایی که توسط کاربران نرم افزار ارائه شده اند بسیار مراقب باشید. همیشه برای نمایش موجودیتهای HTML درون متن از جفت-آکولاد استفاده کنید.

عبارات if

@if (count($records) === 1)
  I have one record!
@elseif (count($records) > 1)
  I have multiple records!
@else
  I don't have any records!
@endif

@unless (Auth::check())
  You are not signed in.
@endunless

حلقه های تکرار

@for ($i = 0; $i < 10; $i++)
  The current value is {{ $i }}
@endfor

@foreach ($users as $user)
  <p>This is user {{ $user->id }}</p>
@endforeach

@forelse($users as $user)
  <li>{{ $user->name }}</li>
@empty
  <p>No users</p>
@endforelse

@while (true)
  <p>I'm looping forever.</p>
@endwhile

استفاده از زیرviewها

@include('view.name')

میتوانید آرایه ای از داده به view استفاده شده بفرستید:

@include('view.name', ['some' => 'data'])

بازنویسی بخشها

برای بازنویسی کل یک بخش، میتوانید از عبارت overwrite استفاده کنید:

@extends('list.item.container')

@section('list.item.content')
  <p>This is an item of type {{ $item->type }}</p>
@overwrite

نمایش خطوط زبان

@lang('language.line')

@choice('language.line', 1)

کامنتها

{{-- این بخش در HTML نهایی نخواهد بود --}}