سازنده اسکیما - Schema Builder

آشنایی

کلاس Schema لاراول روشی مستقل از پایگاه داده برای انجام تغییرات بر روی جدولها ارائه مینماید. این کلاس با تمامی پایگاه داده هایی که توسط لاراول پشتیبانی میشوند به خوبی کارمیکند، و برای تمامی این سیستمها یک واسط توسعه یکسان دارد.

ایجاد و حذف جداول

برای ایجاد یک جدول پایگاه داده جدید، متد Schema::create استفاده می شود:

Schema::create('users', function($table)
{
  $table->increments('id');
});

آرگومان اولی که به متد create فرستاده می شود، اسم جدول است، و آرگومان دوم یک Closure است. این کلوژر یک شی Blueprint میپذیرد که برای تعریف جدول می توان از آن استفاده کرد.

برای تغییر نام یک جدول پایگاه داده، میتوان از متد rename استفاده کرد:

Schema::rename($from, $to);

برای مشخص کردن اتصال پایگاه داده مورد استفاده در انجام عملیات، از متد Schema::connection استفاده کنید:

Schema::connection('foo')->create('users', function($table)
{
  $table->increments('id');
});

برای حذف یک جدول، میتوانید از متد Schema::drop استفاده کنید:

Schema::drop('users');

Schema::dropIfExists('users');

افزودن ستونها

برای به روزرسانی یک جدول، از متد Schema::table استفاده میکنیم:

Schema::table('users', function($table)
{
  $table->string('email');
});

schema builder نوع ستونهای متفاوتی را معرفی میکند که در زمان ساخت جدولها میتوان از آنها استفاده کرد:

دستور تعریف
$table->bigIncrements('id'); افزایش مقدار ID با استفاده از معادل "big integer"
$table->bigInteger('votes'); معادل BIGINT برای جدول
$table->binary('data'); معادل BLOB جدول
$table->boolean('confirmed'); معادل BOOLEAN جدول
$table->char('name', 4); معدل CHAR در جدول
$table->date('created_at'); معادل DATE در جدول
$table->dateTime('created_at'); معدل DATETIME برای جدول
$table->decimal('amount', 5, 2); معادل DECIMAL با مقدار صحیح و اعشار
$table->double('column', 15, 8); معادل DOUBLE با اعشار، در مجموع 15 رقم با 8 رقم اعشار
$table->enum('choices', ['foo', 'bar']); معادل ENUM در جدول
$table->float('amount'); معادل FLOAT در جدول
$table->increments('id'); افزایش ID در جدول
$table->integer('votes'); معادل INTEGER در جدول
$table->json('options'); معادل JSON در جدول
$table->jsonb('options'); معادل JSONB در جدول
$table->longText('description'); معادل LONGTEXT در جدول
$table->mediumInteger('numbers'); معادل MEDIUMINT در جدول
$table->mediumText('description'); معادل MEDIUMTEXT در جدول
$table->morphs('taggable'); ستون INTEGER با عنوان 'taggable_id' و STRING با عنوان 'taggable_type' به جدول اضاف میکند
$table->nullableTimestamps(); مشابه متد timestamp() با این تفاوت که امکان NULL بودن مقدار وجود دارد
$table->smallInteger('votes'); معادل SMALLINT در جدول
$table->tinyInteger('numbers'); معادل TINYINT در جدول
$table->softDeletes(); ستون deleted_at را برای امکان حذف موقت به جدول می افزاید
$table->string('email'); معادل ستون VARCHAR در جدول
$table->string('name', 100); معادل ستون VARCHAR با امکان ارائه اندازه
$table->text('description'); معادل TEXT در جدول
$table->time('sunrise'); معادل TIME در جدول
$table->timestamp('added_on'); معادل TIMESTAMP در جدول
$table->timestamps(); ستونهای created_at و updated_at را به جدول می افزاید
$table->rememberToken(); ستون remember_token با نوع VARCHAR(100) و امکان NULL بودن می افزاید
->nullable() اشاره میکند که ستون امکان NULL بودن را هم دارد.
->default($value) یک مقدار پیشفرض برای ستون تعیین میکند.
->unsigned() نوع INTEGER را به UNSIGNED تغییر میدهد.

استفاده از after در MySQL

اگر از پایگاه داده MySQL استفاده میکنید، میتوانید از متد after برای مشخص کردن ترتیب ستونها استفاده کنید:

$table->string('name')->after('email');

تغییر ستونها

نکته: پیش از تغییر ستون، مطمئن باشید وابستگی doctrine/dbal را به فایل composer.json افزوده اید.

گاهی نیاز به تغییر یک ستون از جدول دارید. برای مثال، گاهی نیاز به افزایش طول string یک ستون دارید. متد change این کار را به سادگی انجام میدهد! برای مثال، اندازه ستون name را از 25 به 50 افزایش میدهیم:

Schema::table('users', function($table)
{
  $table->string('name', 50)->change();
});

همچنین میتوان وضعیت یک ستون را به Nullable تغییر داد:

Schema::table('users', function($table)
{
  $table->string('name', 50)->nullable()->change();
});

تغییر نام یک ستون

برای تغییر نام ستون، میتوانید از متد renameColumn در Schema builder استفاده کنید. پیش از تغییر نام ستون، وابستگی doctorine/dbal را به فایل composer.json بیافزایید.

Schema::table('users', function($table)
{
  $table->renameColumn('from', 'to');
});

نکته: تغییر نام در جدولی با ستونی از جنس enum در حال حاضر پشتیبانی نمیشود.

حذف ستونها

برای حذف یک ستون، میتوانید از متد dropColumn در Schema builder استفاده کنید. پیش از حذف یک ستون وابستگی doctorine/dbal را به فایل composer.json بیافزایید.

حذف یک ستون از یک جدول

Schema::table('users', function($table)
{
  $table->dropColumn('votes');
});

حذف چند ستون از جدول

Schema::table('users', function($table)
{
  $table->dropColumn(['votes', 'avatar', 'location']);
});

بررسی وجود

بررسی وجود یک جدول

میتوانید برای بررسی وجود یا عدم وجود یک جدول یا ستون از متدهای hasTable یا hasColumn استفاده کنید:

if (Schema::hasTable('users'))
{
  //
}

بررسی وجود یک ستون

if (Schema::hasColumn('users', 'email'))
{
  //
}

افزودن ایندکس

Schema builder چندین نوع ایندکس از چند نوع ایندکس پشتیبانی میکند. دو راه برای افزودن آنها وجود دارد. راه اول، میتوانید آن را مستقیما هنگام معرفی ستون تعریف کنید، یا در مرحله ای مجزا آنها را بیافزایید: $table->string('email')->unique();

یا میتوانید ایندکس را در خطی مجزا بیافزایید. در ادامه لیستی از نوع ایندکسهای موجود ارائه شده اند:

Command Description
$table->primary('id'); افزودن کلید اصلی
$table->primary(['first', 'last']); افزودن کلید ترکیبی
$table->unique('email'); افزودن ایندکس یکتا
$table->index('state'); افزودن ایندکس پایه ای

کلید خارجی

لاراول امکان افزودن محدودیت کلید خارجی به جداول را نیز فراهم مینماید:

$table->integer('user_id')->unsigned();
$table->foreign('user_id')->references('id')->on('users');

در این مثال، تعریف کرده ایم که ستون user_id به ستون id از جدول users اشاره میکند. پیش از اینکار از ساخته شدن کلید خارجی مطمئن شوید.

همچنین برای عملیاتهای "on update" و "on delete" میتوانید با پارامترهایی که میفرستید شرایط را هم تعیین نمایید:

$table->foreign('user_id')
   ->references('id')->on('users')
   ->onDelete('cascade');

برای حذف یک کلید خارجی، میتوانید از متد dropForeign استفاده کنید. قرارداد نامگذاری استفاده شده برای کلیدهای خارجی دقیقا مشابه آنچه در نامگذاری ایندکسها استفاده میشود است.

$table->dropForeign('posts_user_id_foreign');

نکته: هنگام ایجاد یک کلید خارجی که به یک Integer با افزایش مقدار خودکار اشاره دارد، به یاد داشته باشید همیشه ستون کلید خارجی را unsigned قرار دهید.

حذف ایندکسها

برای حذف ایندکس باید نام آن را مشخص نمایید. لاراول به صورت پیش فرض یک نام منطقی به ایندکس انتصاب میدهد. این کار با ترکیب نام جدول، نام ستونی که در ایندکس آمده، و نوع ایندکس مشخص می شود. در ادامه چند مثال را میبینید:

فرمان توصیف
$table->dropPrimary('users_id_primary'); حذف یک کلید اصلی از جدول "users"
$table->dropUnique('users_email_unique'); حذف یک ایندکس یکتا از جدول "users"
$table->dropIndex('geo_state_index'); حذف یک ایندکس ابتدایی از جدول "geo"

حذف تایم استمپها و حذفهای موقت

برای حذف ستونهای از جنس timestamps، nullableTimestamps، softDeletes میتوانید از متدهای زیر استفاده کنید:

فرمان توصیف
$table->dropTimestamps(); حذف ستونهای created_at و updated_at از جدول
$table->dropSoftDeletes(); حذف ستون deleted_at از جدول

موتورهای ذخیره سازی

برای تعیین موتور ذخیره سازی برای یک جدول، مقدار خصوصیت engine را بر روی schema builder مقداردهی کنید:

Schema::create('users', function($table)
{
  $table->engine = 'InnoDB';

  $table->string('email');
});