پاسخ های HTTP

مقدمه

نمونه ساده ارسال یک پاسخ (response) از درون Route

متداول ترین نوع پاسخ در لاراول از درون یک Route، پاسخ String می باشد .

Route::get('/', function()
{
  return 'Hello World';
});

ایجاد پاسخ های سفارشی

اما ، در بسیاری از Route ها و Controller-actions ها ،به شما یک نمونه از کلاس Illuminate\Http\Response یا یک view بعنوان پاسخ ارسال میشود که این امکان را میدهد به راحتی HTTP status code و Headers ها را دستکاری کنید . نمونه ایحاد شده Response از کلاس Symfony\Component\HttpFoundation\Response ارث میبرد ، که انواع مختلفی از متدها را برای ساخت یک پاسخ HTTP شامل میشود .

use Illuminate\Http\Response;

return (new Response($content, $status))
       ->header('Content-Type', $value);

برای آسودگی بیشتر ، شما میتوانید از تابع کمکی response نیز استفاده کنید :

return response($content, $status)
       ->header('Content-Type', $value);

ارسال View به عنوان پاسخ

اگر نیازمندید که از قابلیت های response و متد های آن استفاده کنید (مثلا دستکاری Header ها) و همزمان یک View به عنوان پاسخ به خروجی ارسال کنید میتوانید از متد view استفاده نمایید .

return response()->view('hello')->header('Content-Type', $type);

ارسال کوکی در کنار response

return response($content)->withCookie(cookie('name', 'value'));

استفاده ذنجیره ای متد ها درکنار هم

به یاد داشته باشید که بیشتر متدهای response قابلیت استفاده ذنجیره ای دارند که کار را برای شما بسیار راحت میکند .

return response()->view('hello')->header('Content-Type', $type)
         ->withCookie(cookie('name', 'value'));

ریدایرکت ها (redirects)

یکی از مورد استفاده ترین Response ها ریدایرکت ها هستند که یک نمونه از کلاس Illuminate\Http\RedirectResponse میباشند .

ارسال پاسخ از نوع ریداریکت (redirect)

روش های مختلفی برای ایجاد یک پاسخ از نوع RedirectResponse وجود دارد که ساده ترین آن استفاده از تابع کمکی redirect است . در زمان تست ، ایجاد یک پاسخ ریداریکت ساختگی متداول نیست ! بنابراین استفاده از تابع کمکی redirect همیشه و در همه حال قابل قبول می باشد .

return redirect('user/login');

پاسخ ریداریکت به همراه ارسال متغیر

ریداریکت به یک URL جدید و انتقال متغیر به Session معمولا به صورت همزمان انجام میشود . بنابراین برای راحتی بیشتر میتوانید یک نمونه از RedirectResponse ایجاد کنید و متغیر ها را از طریق یک متد بصورت ذنجیره وار به session انتقال دهید :

return redirect('user/login')->with('message', 'Login Failed');

ریدایرکت به URL پیشین

ممکن است بخواهید کاربر را به مکان قبل (آدرس URL پیشین) منتقل کنید ، برای مثال ، بعد از اینکه یک فرم اطلاعاتی را در دیتابیس ذخیره کردید ، میتوانید بوسیله متد back کاربر را به صفحه ای که فرم در آن ثبت شده انتقال دهید :

return redirect()->back();

return redirect()->back()->withInput();

ریداریکت به یک Route از طریق نام آن

زمانی که از تابع کمکیredirect بدون پارامتر استفاده میکنید لاراول به شما یک نمونه از کلاس Illuminate\Routing\Redirector برمیگرداند ، که میتوانید از متد های آن استفاده نمایید . برای مثال یک RedirectResponse را برای یک روت از طریق نام آن توسط متد route میتوانید ایجاد کنید :

return redirect()->route('login');

ریداریکت به یک Route از طریق نام آن و ارسال پارامتر

اگر روت شما داری پارامتر می باشد ، میتوانید از طریق آرگومان دوم متد route آنها را تعریف کنید :

// For a route with the following URI: profile/{id}

return redirect()->route('profile', [1]);

درصورتی که پارامتر شما یک مدل Eloquent باشد لاراول بطور پیشفرض خصوصیت فیلد ID را از درون مدل استخراج کرده و به عنوان پارامتر ارسال میکند :

return redirect()->route('profile', [$user]);

ریداریکت به یک Route از طریق نام آن و ارسال مقدار به یک پارامتر نامگذاری شده

// For a route with the following URI: profile/{user}

return redirect()->route('profile', ['user' => 1]);

ریداریکت به یک کنترلر و اکشن

همانند ریدایرکت به یک Route شما میتوانید به یک controller actions خاص نیز ریداریکت کنید :

return redirect()->action('App\Http\Controllers\HomeController@index');

نکته : درصورتی که مسیر namespace ریشه کنترلرها رو از طریق متد URL::setRootControllerNamespace مشخص کنید دیگر نیاز نخواهید داشت namespace کامل را در کلاس URL وارد کنید .

ریداریکت به یک controller actions و ارسال پارامتر به آن :

return redirect()->action('App\Http\Controllers\UserController@profile', [1]);

ریداریکت به یک controller actions و ارسال مقدار به یک پارامتر نامگذاری شده :

return redirect()->action('App\Http\Controllers\UserController@profile', ['user' => 1]);

انواع دیگر پاسخ ها

تابع کمکی response برای تولید انواع دیگر پاسخ ها (,JSONP , JSON , دانلود , ...) نیز بکار میرود . زمانیکه تابع کمکی response را بدون آرگومان صدا بزنید ، یک Implementation از کلاس Illuminate\Contracts\Routing\ResponseFactory contract باز گردانده می شود . که این contract متد های مفیدی برای تولید انواع پاسخ در خود دارد .

ارسال یک پاسخ JSON

متد json بصورت خودکار مقدار هدر Content-Type را application/json قرار میدهد :

return response()->json(['name' => 'Abigail', 'state' => 'CA']);

ارسال یک پاسخ JSONP

return response()->json(['name' => 'Abigail', 'state' => 'CA'])
         ->setCallback($request->input('callback'));

ارسال پاسخ به صورت دانلود فایل

return response()->download($pathToFile);

return response()->download($pathToFile, $name, $headers);

return response()->download($pathToFile)->deleteFileAfterSend(true);

نکته : کلاس Symfony HttpFoundation , که وظیفه مدیریت دانلود را بر عهده دارد , نیازمند این می باشد که نام فایل دانلودی ، شامل کاراکتر های ASCII باشد .

Response Macros

ماکرو ها این امکان را میدهند که متد های response را سفارشی کنید و آنها را در قسمت های مختلف پروژه (کنترلر ها و Route ها و ..) استفاده کنید . برای مثال , تعریف ماکرو در متد boot از یک service provider :

<?php namespace App\Providers;

use Response;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class ResponseMacroServiceProvider extends ServiceProvider {

  /**
   * Perform post-registration booting of services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Response::macro('caps', function($value)
    {
      return Response::make(strtoupper($value));
    });
  }

}

متد macro یک نام به عنوان اولین آرگومان و یک Closure به عنوان آرگومان دوم دریافت میکند . Closure معرفی شده در زمانی که ماکرو مورد نظر صدا زده شود اجرا خواهد شد :

return response()->caps('foo');