Migration ها و داده ریزی (seeding)

مقدمه

Migration ها همانند سیستم های کنترل سورس کد SVN,Git ، ولی برای بانک اطلاعاتی تعبیه شده اند و به تیم کمک میکند تا تغییرات بانک اطلاعاتی را همانند سورس کد پروژه Commit کنند و اعضای تیم همیشه یک نسخه بروز از دیتابیس را برروی سیستم خود داشته باشند . Migration ها بطور کلی از Schema Builder استفاده مینمایند تا براحتی بتوانند تغییرات را بر روی ساختار (Schema) بانک اطلاعاتی اعمال و مدریرت کنند .

ساخت Migration

برای ساخت یک Migration ، دستور make:migration را در Artisan CLI وارد نمایید :

php artisan make:migration create_users_table

سپس Migration شما در مسیر database/migrations تولید خواهد شد . فریموورک برای نامگذاری فایل های Migration از یک Timestamp استفاده مینماید که ترتیب اجرای آنها را مشخص میکند .

برای تعیین اینکه Migration شما بر روی کدام جدول اعمال شود ، پارامتر --table را به آخر دستور آرتیسان خود اضافه کنید . واگر Migration شما قرار است یک جدول جدید درون بانک اطلاعاتی ایجاد نماید ، --create را به پارامتر های خود اضافه نمایید :

php artisan make:migration add_votes_to_users_table --table=users

php artisan make:migration create_users_table --create=users

اجرای Migration ها

دستور زیر تمامی Migration ها را بر روی دیتابیس اجرا میکند

php artisan migrate

نکته: اگر بواسطه اجرای دستور فوق یک خطای "class not found" دریافت کردید ، ابتدا دستور composer dump-autoload را در خط فرامان اجرا کنید .

اجرای بی چون و چرا Migration ها

گاهی اوقات Migration های شما نقشی مخرب دارند به این معنی که ممکن است اطلاعات بانک اطلاعاتی شما را از بیین ببرند ، به منظور جلوگیری از اجرای آنها دربانک اطلاعاتی (بانک اطلاعاتی سیستم در مرحله production) شما باید اجرای عملیات را تایید نمایید ، و اگر میخواهید تمامی عملیات بدون هیچ پرسشی از شما اجرا شود --force را به پارامتر اجرای Migration اضافه نمایید :

php artisan migrate --force

بازگردانی به عقب (rollback)

بازگردانی تغییرات به قبل از اجرای آخرین عملیات Migration

php artisan migrate:rollback

بازگردانی تمامی Migration ها

php artisan migrate:reset

بازگردانی تمامی Migration ها و اجرای دوباره آنها

php artisan migrate:refresh

php artisan migrate:refresh --seed

داده ریزی در بانک اطلاعاتی (Database Seeding)

لاراول همچنین از یک روش ساده برای پرکردن اطلاعات تستی در جداول شما استفاده میکنند . تمامی کلاس های seed شما در مسیر database/seeds ذخیره میشوند ، میتوانید برای کلاس های seed از هر نامی استفاده نمایید اما از قواعد نامگذاری لاراول نیز باید پیروی کنید . مانند UserTableSeeder و غیره .. ،همچنین به صورت پیشفرض یک کلاس DatabaseSeeder برای شما تعریف شده است . از متد call این کلاس میتوانید برای فراخوانی دیگر کلاسهای seed تان و کنترل ترتیب اجرای آنها استفاده نمایید .

یک نمونه از کلاس Seed

class DatabaseSeeder extends Seeder {

  public function run()
  {
    $this->call('UserTableSeeder');

    $this->command->info('User table seeded!');
  }

}

class UserTableSeeder extends Seeder {

  public function run()
  {
    DB::table('users')->delete();

    User::create(['email' => 'foo@bar.com']);
  }

}

برای اجرای عملیات داده ریزی از دستور db:seed در Artisan CLI استفاده نمایید :

php artisan db:seed

دستور db:seed به صورت پیشفرض کلاس DatabaseSeeder را اجرا میکند ، که به موجب آن دیگر کلاس های seed معرفی شده در آن اجرا میشود . میتوانید از پارامتر --class برای اجرای یک کلاس seed مشخص استفاده کنید تا تنها آن کلاس برای شما اجرا شود :

php artisan db:seed --class=UserTableSeeder

همچنین میتوانید توسط دستور migrate:refresh در آرتیسان برای rollback و اجرای دوباره تمامی Migration ها به همراه عملیات داده ریزی (seeding) استفاده نمایید :

php artisan migrate:refresh --seed