تابع های کمکی - Helpers

آرایه ها - Arrays

array_add

تابع array_add در صورتی که دوتایی کلید / مقدار در آرایه وجود نداشته باشد، آن را به آرایه می افزاید.

$array = ['foo' => 'bar'];

$array = array_add($array, 'key', 'value');

array_divide

تابع array_divide دو آرایه بازمیگرداند، یکی شامل کلیدها و دیگری مقادیر موجود در آرایه اولیه.

$array = ['foo' => 'bar'];

list($keys, $values) = array_divide($array);

array_dot

تابع array_dot آرایه های چندبعدی را به آرایه تک بعدی کاهش بعد داده و امکان دسترسی به عمق آرایه با استفاده از "." فراهم میکند.

$array = ['foo' => ['bar' => 'baz']];

$array = array_dot($array);

// ['foo.bar' => 'baz'];

array_except

تابع array_except دوتایی کلید / مقدار را از آرایه حذف میکند.

$array = array_except($array, ['keys', 'to', 'remove']);

array_fetch

تابع array_fetch آرایه ای تک بعدی شامل مقادیر کلید داده شده باز میگرداند.

$array = [
  ['developer' => ['name' => 'Taylor']],
  ['developer' => ['name' => 'Dayle']]
];

$array = array_fetch($array, 'developer.name');

// ['Taylor', 'Dayle'];

array_first

تابع array_first اولین عنصر یک آرایه که شرط ارائه شده را داشته باشد باز میگرداند.

$array = [100, 200, 300];

$value = array_first($array, function($key, $value)
{
  return $value >= 150;
});

یک مقدار پیش فرض را نیز به عنوان پارامتر سوم میتوان به تابع فرستاد:

$value = array_first($array, $callback, $default);

array_last

تابع array_last آخرین عنصر آرایه ای که شرط ارائه شده در مورد آن صادق باشد را برمیگرداند.

$array = [350, 400, 500, 300, 200, 100];

$value = array_last($array, function($key, $value)
{
  return $value > 350;
});

// 500

یک مقدار پیش فرض را نیز به عنوان پارامتر سوم میتوان به تابع فرستاد:

$value = array_last($array, $callback, $default);

array_flatten

تابع array_flatten یک آرایه چند بعدی را تبدیل به آرایه ای تک بعدی مینماید.

$array = ['name' => 'Joe', 'languages' => ['PHP', 'Ruby']];

$array = array_flatten($array);

// ['Joe', 'PHP', 'Ruby'];

array_forget

تابع array_forget یک دوتایی را از عمق آرایه ای تو در تو با استفاده از "." حذف مینماید.

$array = ['names' => ['joe' => ['programmer']]];

array_forget($array, 'names.joe');

array_get

تابع array_get یک مقدار داده شده را از عمق یک آرایه چند بعدی با استفاده از "." باز میگرداند.

$array = ['names' => ['joe' => ['programmer']]];

$value = array_get($array, 'names.joe');

$value = array_get($array, 'names.john', 'default');

نکته: چیزی شبیه به array_get اما برای اشیاء لازم دارید؟ از object_get استفاده کنید.

array_only

متد array_only تنها دوتاییهای مشخص شده را از آرایه بازمیگرداند.

$array = ['name' => 'Joe', 'age' => 27, 'votes' => 1];

$array = array_only($array, ['name', 'votes']);

array_pluck

متد array_pluck لیستی از دوتایی های کلید / مقدار را از آرایه ایجاد میکند.

$array = [['name' => 'Taylor'], ['name' => 'Dayle']];

$array = array_pluck($array, 'name');

// ['Taylor', 'Dayle'];

array_pull

متد array_pull پس از بازگرداندن یک دوتایی کلید / مقدار از یک آرایه، آن را حذف میکند.

$array = ['name' => 'Taylor', 'age' => 27];

$name = array_pull($array, 'name');

array_set

متد array_set مقدار را در عمق یک آرایه با استفاده از "." مقداردهی میکند.

$array = ['names' => ['programmer' => 'Joe']];

array_set($array, 'names.editor', 'Taylor');

array_sort

متد array_sort آرایه را با توجه به نتایج کلوژر ارائه شده مرتب سازی میکند.

$array = [
  ['name' => 'Jill'],
  ['name' => 'Barry']
];

$array = array_values(array_sort($array, function($value)
{
  return $value['name'];
}));

array_where

آرایه را با استفاده از کلوژر ارائه شده فیلتر مینماید.

$array = [100, '200', 300, '400', 500];

$array = array_where($array, function($key, $value)
{
  return is_string($value);
});

// Array ( [1] => 200 [3] => 400 )

head

اولین عنصر در آرایه را بازمیگرداند.

$first = head($this->returnsArray('foo'));

last

آخرین عنصر آرایه را بازمیگرداند. در فراخوانی زنجیره ای متدها کاربرد دارد.

$last = last($this->returnsArray('foo'));

مسیرها - Paths

app_path

مسیر کامل دایرکتوری app را بازمیگرداند.

$path = app_path();

base_path

مسیر کامل محل نصب پروژه را باز میگرداند.

config_path

مسیر کامل به دایرکتوری config را بازمیگرداند.

public_path

مسیرکامل دایرکتوری public را بازمیگرداند.

storage_path

مسیر کامل دایرکتوری storage را بازمیگرداند.

Routing

get

route جدیدی از نوع GET را ثبت میکند.

get('/', function() { return 'Hello World'; });

post

route جدیدی از نوع POST را ثبت میکند.

post('foo/bar', 'FooController@action');

put

route جدیدی از نوع PUT را ثبت میکند.

put('foo/bar', 'FooController@action');

patch

route جدیدی از نوع PATCH را ثبت میکند.

patch('foo/bar', 'FooController@action');

delete

route جدیدی از نوع DELETE را ثبت میکند.

delete('foo/bar', 'FooController@action');

resource

route جدیدی از نوع منبع RESTful را ثبت میکند.

resource('foo', 'FooController');

Strings

camel_case

یک رشته متن داده شده را به camelCase تبدیل میکند.

$camel = camel_case('foo_bar');

// fooBar

class_basename

نام کلاس داده شده را بدون فضای نام (namespace) ارائه میکند.

$class = class_basename('Foo\Bar\Baz');

// Baz

e

تابع htmlentities را بر روی یک string با پشتیبانی از UTF-8 اجرا میکند.

$entities = e('<html>foo</html>');

ends_with

بررسی میکند آیا رشته ارائه شده به مقدار مورد نظر ختم می شود.

$value = ends_with('This is my name', 'name');

snake_case

رشته ارائه شده را به snake_case تبدیل میکند.

$snake = snake_case('fooBar');

// foo_bar

str_limit

تعداد کاراکترها را در یک رشته به اندازه پارامتر ارائه شده محدود میکند.

str_limit($value, $limit = 100, $end = '...')

Example:

$value = str_limit('The PHP framework for web artisans.', 7);

// The PHP...

starts_with

بررسی میکند آیا رشته ارائه شده با مقدار مورد نظر شروع می شود.

$value = starts_with('This is my name', 'This');

str_contains

وجود مقدار داده شده در رشته متن را بررسی میکند.

$value = str_contains('This is my name', 'my');

str_finish

مقدار ارائه شده را برای یکبار به رشته متن می افزاید. بقیه مقادیر را حذف میکند.

$string = str_finish('this/string', '/');

// this/string/

str_is

همخوانی یک رشته متنی با الگوی ارائه شده را بررسی میکند. برای مشخص کردن وجود "هر" مقدار میتوانید از علامت * استفاده کنید.

$value = str_is('foo*', 'foobar');

str_plural

یک رشته را به فرم جمع تبدیل میکند (تنها در زبان انگلیسی).

$plural = str_plural('car');

str_random

رشته ای تصادفی ا زکاراکترها با طول داده شده ایجاد میکند.

$string = str_random(40);

str_singular

رشته را به شکل مفرد تبدیل میکند (تنها در زبان انگلیسی).

$singular = str_singular('cars');

str_slug

از یک رشته متن یک عبارت خوش فرم برای URL میسازد.

str_slug($title, $separator);

مثال:

$title = str_slug("Laravel 5 Framework", "-");

// laravel-5-framework

studly_case

رشته متنی را به StudlyCase تبدیل میکند.

$value = studly_case('foo_bar');

// FooBar

trans

ترجمه یک متن را با توجه به زبان انتخاب شده جایگزین میکند. آلیاس (Alias) برای Lang::get.

$value = trans('validation.required'):

trans_choice

یک متن را با توجه به تعداد کلمات مشخص شده ترجمه میکند. آلیاس (Alias) برای Lang::choice

$value = trans_choice('foo.bar', $count);

URLs

action

URL برای مربوط به یک متد کنترلررا ارائه مینماید.

$url = action('HomeController@getIndex', $params);

route

URL متناظر با یک route نامگذاری شده را ایجاد میکند.

$url = route('routeName', $params);

asset

URL مربوط به منابع استاتیک (عکس، جاوااسکریپت، css) را ایجاد میکند.

$url = asset('img/photo.jpg');

secure_asset

ایجاد URL مربوط به منابع استاتیک با استفاده از HTTPS.

echo secure_asset('foo/bar.zip', $title, $attributes = []);

secure_url

ایجاد URL کامل به یک مسیر مشخص شده در قالب HTTPS.

echo secure_url('foo/bar', $parameters = []);

url

URL کامل برای یک مسیر مشخص شده ایجاد میکند.

echo url('foo/bar', $parameters = [], $secure = null);

Miscellaneous

csrf_token

مقدار توکن CSRF فعلی را باز میگرداند.

$token = csrf_token();

dd

متغیر مشخص شده را چاپ میکند و اجرای اسکریپت را متوقف میکند.

dd($value);

elixir

مسیر فایل ورژن گذاری شده Elixir را باز میگرداند.

elixir($file);

env

مقدار متغیر محلی را باز میگرداند. در صورت نداشتن مقدار مقدار پیش فرض را باز میگرداند.

env('APP_ENV', 'production')

event

اجرای یک رویداد

event('my.event');

value

اگر مقدار داده شده Closure باشد، مقدار بازگردانده شده توسط Closure را باز میگرداند. در غیراینصورت مقدار مشخص شده را بازمیگرداند.

$value = value(function() { return 'bar'; });

view

نمونه View برای مسیر view مشخص شده را بازمیگرداند.

return view('auth.login');

with

شی مشخص شده را بازمیگرداند.

$value = with(new Foo)->doWork();