Hashing

معرفی

از فاساد Hash در لاراول برای برای ذخیره رمز کاربر به روش ( Bcrypt hashing) استفاده میشود . اگر از کنترلر AuthController استفاده میکنید (بصورت پیشفرض در اپلیکیشن شما وجود دارد) یکی از وظایف این کنترلر هش کردن رمز ورودی کاربران است .

روش استفاده

هش کردن پسوورد با روش Bcrypt

$password = Hash::make('secret');

همچنین میتوانید از تابع کمکی bcrypt استفاده کنید :

$password = bcrypt('secret');

مقایسه یک رشته با یک رشته هش شده

if (Hash::check('secret', $hashedPassword))
{
    // The passwords match...
}

بررسی اینکه آیا پسوورد نیاز به Hash شدن دوباره دارد یا خیر

if (Hash::needsRehash($hashed))
{
    $hashed = Hash::make('secret');
}