Eloquent ORM

آشنایی

ابزار ORM ایلوکوئنت (Eloquent) که در کنار لاراول ارائه شده، پیاده سازی ساده و زیبایی از ActiveRecord برای کار با پایگاه داده دارد. در این پیاده سازی هر جدول از پایگاه داده دارای یک مدل است. از این مدل برای تعامل با جدول در پایگاه داده استفاده میشود.

پیش ازآغاز، باید کانکشن به پایگاه داده را در فایل config/database.php ایجاد نمایید.

آغاز به کار

برای شروع، یک مدل ایلوکوئنت (Eloquent) بسازید. مدلها معمولا در دایرکتوری app قراردارند، اما میتوانید آنها را کجا که امکان بارگذاری خودکار (auto-load) وجود دارد قرار دهید. این موضوع را از طریق فایل composer.json میتوانید بررسی کنید. تمامی مدلهای ایلوکوئنت از Illuminate\Database\Eloquent\Model ارث بری میکنند.

تعریف یک مدل ایلوکوئنت

class User extends Model {}

همچنین مدلهای Eloquent را میتوانید با استفاده از فرمان make:model ایجاد نمایید:

php artisan make:model User

توجه داشته باشید ما به Eloquent در مورد اینکه از کدام جدول برای مدل User استفاده کند چیزی نگفتیم. در این مواقع حالت جمع انگلیسی نام کلاس در برای اسم جدول استفاده میشود، اما میتوانید نام جدول را هم استفاده کنید. بنابراین در این مورد، Eloquent فرض را بر این میگذارید که مدل User رکوردها را در جدول users ذخیره میکند. در صورت متفاوت بودن نام مدل با نام جدول، آن را میتوان با استفاده از خصوصیت table بر روی مدل تعریف کرد.

class User extends Model {

  protected $table = 'my_users';

}

نکته: پیش فرض دیگر Eloquent وجود یک ستون کلید اصلی (primary key) با نام id در هر جدول است. برای شکستن این قانون و استفاده از اسم متفاوت میتوانید از خصوصیت primaryKey استفاده کنید. همینطور برای تعریف نام اتصال پایگاه داده مربوط به مدل میتوانید خصوصیت connection را با مقدار مورد نظر خود مقداردهی کنید.

پس از تعریف مدل، آماده بازیابی و ایجاد رکورد در جدول خود هستید. توجه داشته باشید که باید در همه جدولها دو ستون updated_at و created_at را بیافزایید. اگر نمیخواهید Eloquent به طور خودکار این ستونها را مدیریت نماید، خصوصیت $timestamps را بر روی مدل خود با false مقداردهی کنید.

بازیابی تمامی رکوردها

$users = User::all();

بازیابی یک رکورد با استفاده از کلید اصلی

$user = User::find(1);

var_dump($user->name);

نکته: تمامی متدهایی که در query builder استفاده می شوند در استفاده از مدلهای Eloquent هم در دسترس هستند.

بازیابی یک مدل با استفاده از کلید اصلی یا ایجاد exception

گاهی ممکن است بخواهید در صورت پیدا نشدن مدل مورد نظر exception ایجاد کنید. برای این کار، از متد firstOrFail استفاده کنید:

$model = User::findOrFail(1);

$model = User::where('votes', '>', 100)->firstOrFail();

این کار به شما کمک میکند exception را مدیریت نمایید و در صورت نیاز لاگ کنید و صفحه خطا نمایش دهید. برای مدیریت exception مربوط به ModelNotFoundException باید مقداری کد به فایل app/Exceptions/Handler.php بیافزایید.

use Illuminate\Database\Eloquent\ModelNotFoundException;

class Handler extends ExceptionHandler {

  public function render($request, Exception $e)
  {
    if ($e instanceof ModelNotFoundException)
    {
      // Custom logic for model not found...
    }

    return parent::render($request, $e);
  }

}

پرس و جوی پایگاه داده با استفاده از مدلهای Eloquent

$users = User::where('votes', '>', 100)->take(10)->get();

foreach ($users as $user)
{
  var_dump($user->name);
}

توابع تجمعی Eloquent - Eloquent Aggregates

برای انجام عملیات تجمعی میتوانید از توابع تجمعی query builder استفاده کنید.

$count = User::where('votes', '>', 100)->count();

اگر نمیتوانید پرس و جوی مورد نظرتان را با استفاده از اینترفیس fluent بسازید، به راحتی میتوانید از whereRaw استفاده کنید:

$users = User::whereRaw('age > ? and votes = 100', [25])->get();

مدیریت حجم بالای نتایج با دستور Chunk

اگر نیاز به پردازش حجم بالای (چندهزار) رکورد Eloquent دارید، استفاده از دستور chunk امکان انجام این کار بدون اشغال تمامی حافظه میدهد:

User::chunk(200, function($users)
{
  foreach ($users as $user)
  {
    //
  }
});

اولین آرگومان فرستاده شده به متد تعداد رکوردهایی است که میخواهید در هر بسته پردازشی دریافت کنید. کلوژری (Closure) که به عنوان آرگومان دوم فرستاده میشود در هر واکشی بسته پردازشی از پایگاه داده فراخوانی میشود.

مشخص کردن اتصال هر پرس و جو

امکان مشخص کردن کانکشن مربوط به پایگاه داده، برای اجرای یک پرس وجو وجود دارد. برای این کار به سادگی از متد on استفاده کنید:

$user = User::on('connection-name')->find(1);

اگر از کانکشنهای read/write استفاده میکنید، برای اجبار پرس و جو به استفاده از کانکشن "نوشتن - write" از متد زیر استفاده کنید:

$user = User::onWriteConnection()->find(1);

انتصاب کلی - Mass Assignment

در زمان ایجاد یک مدل جدید، آرایه ای از خصوصیتها را به متد سازنده آن میفرستید. این خصوصیتها با استفاده از ویژگی انتصاب کلی به مدل انتصاب داده میشوند. این کار بسیار ساده است؛ هر چند اگر بدون کنترل ورودیهای کاربر به مدل منتقل شود میتواند یک مشکل امنیتی جدی ایجاد کند. اگر ورودیهای کاربر بدون کنترل به مدل منتقل شود، کاربر میتواند تمامی یا هر کدام از خصوصیتهای مدل را تغییر دهد. به این دلیل، تمامی مدلهای Eloquent در حالت پیش فرض در مقابل انتصاب کلی محافظت شده اند.

برای شروع، مقادیر خصوصیتهای fillable یا guarded را در مدل مقدار دهی نمایید.

تعریف خصوصیات با امکان مقداردهی (fillable) در مدل

خصوصیت fillable مشخص میکند کدام خصوصیتها را میتوان در انتصاب کلی مقداردهی کرد. این کار را میتوان در سطح کلاس یا نمونه کلاس انجام داد.

class User extends Model {

  protected $fillable = ['first_name', 'last_name', 'email'];

}

در این مثال، تنها سه خصوصیت لیست شده، در انتصاب کلی مقداردهی میشوند.

تعریف خصوصیتهای محافظت شده (guarded) در مدل

guarded برعکس fillable است، و به عنوان یک "لیست سیاه" عمل میکند:

class User extends Model {

  protected $guarded = ['id', 'password'];

}

نکته: وقتی از guarded استفاده میکنید، هنوز نباید مقدار Input::get() یا آرایه ای از ورودیهایی که تنها توسط کاربر کنترل شده اند را به متدهای save یا update بفرستید، چراکه هر ستونی که محافظت نشده باشد ممکن است به روزرسانی شود.

بلاک کردن تمامی خصوصیتها از انتصاب کلی

درمثال بالا، خصوصیتهای id و password به شکل کلی مقداردهی نمیشوند. تمامی خصوصیات دیگر میتوانند به صورت کلی انتصاب مقدار شوند. شما میتوانید تمامی خصوصیتها را با استفاده از خصوصیت guarded از انتصاب کلی محافظت نمایید:

protected $guarded = ['*'];

درج، به روزرسانی، حذف - Insert, Update, Delete

برای ایجاد یک رکورد جدید در پایگاه داده از یک مدل، کافیست یک نمونه از آن مدل بسازید و متد save را فراخوانی کنید:

ذخیره یک مدل جدید

$user = new User;

$user->name = 'John';

$user->save();

نکته: معمولا مدلهای Eloquent کلیدهای auto-increment دارند. هر چند اگر بخواهید کلیدهای خود را معرفی کنید، خصوصیت incrementing را در مدل موردنظر با false مقداردهی کنید.

همچنین میتوانید در یک خط از متد create برای ذخیره مدل استفاده نمایید. مدل ذخیره شده، به عنوان خروجی متد قابل دسترس است. پیش از انجام این کار باید خصوصیت fillable یا guarded را برای مدل مقداردهی کنید، چرا که تمامی مدلهای Eloquet در مقابل انتصاب کلی محافظت شده هستند.

پس از ذخیره یا ایجاد یک مدل جدید که از IDهای auto-increment استفاده میکنند، میتوانید با استفاده از خصوصیت id شی به شناسه ID آن دست یابید:

$insertedId = $user->id;

مقداردهی خصوصیت guarded برای یک مدل

class User extends Model {

  protected $guarded = ['id', 'account_id'];

}

استفاده از متد create مدل

// یک کاربر جدید در پایگاه داده ایجاد میکند...
$user = User::create(['name' => 'John']);

// اگر کاربری با این خصوصیات وجود داشته باشد، آن را باز میگرداند و در غیر اینصورت آن را ایجاد میکند...
$user = User::firstOrCreate(['name' => 'John']);

// در صورت وجود کاربری با خصوصیات ارائه شده آن را باز میگرداند و در غیر اینصورت یک مدل نمونه چدید میسازد...
$user = User::firstOrNew(['name' => 'John']);

به روزرسانی یک مدل واکشی شده

برای به روزرسانی یک مدل، میتوانید آن را واکشی کرده، خصوصیات آن را تغییر دهید و از متد save استفاده کنید:

$user = User::find(1);

$user->email = 'john@foo.com';

$user->save();

ذخیره یک مدل و ارتباطها

گاهی میخواهید به همراه یک مدل مدلهایی که با آنها در ارتباط هستند را هم ذخیره کنید، برای این کار از متد push استفاده کنید:

$user->push();

همچنین میتوانید به روزسانی را در قالب پرس و جویی که بر روی مجموعه ای از مدلها انجام میدهید اجرا نمایید:

$affectedRows = User::where('votes', '>', 100)->update(['status' => 2]);

نکته: هنگام به روز رسانی مجموعه ای از مدلها با استفاده از پرس و جو ساز Eloquent هیچ یک از رویدادهای مدل فراخوانی نمیشوند.

حذف یک مدل

برای حذف یک مدل، کافیست متد delete را بر روی نمونه مدل اجرا کنید:

$user = User::find(1);

$user->delete();

حذف یک مدل با استفاده از کلید

User::destroy(1);

User::destroy([1, 2, 3]);

User::destroy(1, 2, 3);

همچنین میتوانید دستور حذف را بر روی مجموعه ای مدلها هم اجرا کنید:

$affectedRows = User::where('votes', '>', 100)->delete();

به روزرسانی timestamp مربوط به مدلها

اگر تنها میخواهید timestamp های مربوط به یک مدل را به روزرسانی کنید، میتوانید از متد touch استفاده کنید:

$user->touch();

حذف موقت - Soft Deleting

حذف موقت در حقیقت باعث حذف آن از پایگاه داده نمیشود. این کار باعث مقداردهی تایم استمپ deleted_at بر روی رکورد میشود. برای ایجاد امکان حذف موقت برای یک مدل، SoftDeletes را بر روی مدل اعمال نمایید:

use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;

class User extends Model {

  use SoftDeletes;

  protected $dates = ['deleted_at'];

}

برای اضاف کردن ستون deleted_at به جدولتان، از متد softDeletes در migration استفاده کنید:

$table->softDeletes();

حال هنگامی که متد delete بر روی مدل فراخوانی شود، ستون deleted_at به مقدار timestamp فعلی مقداردهی میشود. هنگام پرس و جوی یک مدل که از حذف موقت استفاده میکند، مدلهای "حذف شده" در نتیجه پرس و جو در نظر گرفته نمی شوند.

اجبار برای در نظر گرفتن مدلهای حذف موقت شده در نتایج

برای اینکه مدلهایی که حذف موقت شده اند را هم در مجموعه نتایج داشته باشید، از متد withTrashed بر روی پرس و جو استفاده کنید:

$users = User::withTrashed()->where('account_id', 1)->get();

متد withTrashed را بر روی یک رابطه تعریف شده میتوان استفاده نمود:

$user->posts()->withTrashed()->get();

اگر میخواهید تنها مدلهایی که حذف موقت شده اند را در نتایج خود داشته باشید، میتوانید از متد onlyTrashed استفاده نمایید:

$users = User::onlyTrashed()->where('account_id', 1)->get();

برای بازگرداندن یک مدل موقتا حذف شده به حالت فعال، از متد restore استفاده کنید:

$user->restore();

همچنین میتوانید از متد restore بر روی یک پرس و جو استفاده کنید:

User::withTrashed()->where('account_id', 1)->restore();

مانند withTrashed، متد restore نیز میتواند بر روی یک رابطه استفاده شود:

$user->posts()->restore();

اگر میخواهید واقعا یک مدل را از پایگاه داده حذف کنید، میتوانید از متد forceDelete استفاده کنید:

$user->forceDelete();

متد forceDelete بر روی رابطه ها هم کار میکند:

$user->posts()->forceDelete();

برای تعیین حذف موقت شدن یک مدل میتوانید از متد trashed استفاده کنید:

if ($user->trashed())
{
  //
}

تایم استمپ - Timestamps

به صورت پیش فرض، Eloquent ستونهای created_at و updated_at را بر روی جدول پایگاه داده مدیریت میکند. برای این منظور به سادگی ستونها را به جدول خود بیافزایید و لاراول بقیه کارها را مدیریت میکند. اگر نمیخواهید Eloquent این مقادیر را نگاه دارد، خصوصیت زیر را به مدلتان بیافزایید:

غیرفعال کردن تایم استمپ خودکار

class User extends Model {

  protected $table = 'users';

  public $timestamps = false;

}

ارائه یک timesatmp اختصاصی

اگر میخواهید قالب timestamp را تغییر دهید، میتوانید متد getDateFormat را در مدلتان بازنویسی کنید:

class User extends Model {

  protected function getDateFormat()
  {
    return 'U';
  }

}

حوزه های پرس و جو

تعریف حوزه یک پرس و جو - Define a Query Scope

حوزه ها (scope) امکان استفاده مجدد منطق پرس و جو را در مدلها فراهم میکنند. برای تعریف scope کافیست عبارت scope پیش از متد موردنظر در مدل اضاف شود.

class User extends Model {

  public function scopePopular($query)
  {
    return $query->where('votes', '>', 100);
  }

  public function scopeWomen($query)
  {
    return $query->whereGender('W');
  }

}

استفاده از scope پرس و جو

$users = User::popular()->women()->orderBy('created_at')->get();

scopeهای پویا

گاهی نیاز به تعریف حوزه هایی با امکان دریافت پارامتر داریم. تنها پارامترهایتان را به تابع scope بیافزایید:

class User extends Model {

  public function scopeOfType($query, $type)
  {
    return $query->whereType($type);
  }

}

آنگاه پارامتر را هنگام فراخوانی به scope بفرستید:

$users = User::ofType('member')->get();

scopeهای گلوبال - Global Scopes

گاهی نیاز به تعریف scopeهای برای پوشش تمام پرس و جوهایی است که بر روی یک مدل اجرا میشوند. ویژگی "حذف موقت" Eloquent به این شکل کار میکند. scopeهای گلوبال با ترکیبی از PHP trait و یک پیاده سازی از Illuminate\Database\Eloquent\ScopeInterface تعریف شده اند.

ابتدا اجازه دهید trait را تعریف کنیم. برای این مثال، از SoftDeletes که در لاراول قرار دارد استفاده میکنیم:

trait SoftDeletes {

  /**
   * Boot the soft deleting trait for a model.
   *
   * @return void
   */
  public static function bootSoftDeletes()
  {
    static::addGlobalScope(new SoftDeletingScope);
  }

}

اگر یک مدل Eloquent از یک trait با متدی که از قوانین نامگذاری bootNameOfTrait استفاده میکند، آن متد trait هنگام بوت مدل Eloquent فراخوانی میشود و امکان ثبت یک scope گلوبال یا انجام هر کاری دیگری را فراهم میکند. یک scope باید اینترفیس ScopeInterface، با دو متد remove و apply را پیاده سازی نماید.

متد apply یک شی کوئری ساز Illuminate\Database\Eloquent\Builder و Modelی که باید بر روی آن به کارگرفته شود را دریافت میکند و مسئول افزودن هر تعداد عبارت where است که scope اضاف میکند. متد remove هم یک شی Builder و Model دریافت میکند، و مسئول عکس کردن عملیات انجام شده به وسیله apply است، به بیانی دیگر، remove باید اولین عبارت where (یا هر عبارت دیگر) افزوده شده را حذف نماید. بنابراین برای SoftDeletingScope، متدهای ما چیزی شبیه موارد زیر است:

/**
 * Apply the scope to a given Eloquent query builder.
 *
 * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder $builder
 * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model
 * @return void
 */
public function apply(Builder $builder, Model $model)
{
  $builder->whereNull($model->getQualifiedDeletedAtColumn());

  $this->extend($builder);
}

/**
 * Remove the scope from the given Eloquent query builder.
 *
 * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder $builder
 * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model
 * @return void
 */
public function remove(Builder $builder, Model $model)
{
  $column = $model->getQualifiedDeletedAtColumn();

  $query = $builder->getQuery();

  foreach ((array) $query->wheres as $key => $where)
  {
    // If the where clause is a soft delete date constraint, we will remove it from
    // the query and reset the keys on the wheres. This allows this developer to
    // include deleted model in a relationship result set that is lazy loaded.
    if ($this->isSoftDeleteConstraint($where, $column))
    {
      unset($query->wheres[$key]);

      $query->wheres = array_values($query->wheres);
    }
  }
}

ارتباطها - Relationships

مسلما جدولهای پایگاه داده شما با هم در ارتباط هستند. برای مثال، یک پست میتواند تعدادی کامنت داشته باشد، یا یک سفارش با کاربری که آن را ایجاد کرده در ارتباط باشد. Eloquent کار با و مدیریت این ارتباطها را ساده میکند. لاراول انواع رابطه ها را پشتیبانی میکند:

یک به یک - One To One

تعریف یک رابطه یک به یک

یک رابطه یک به یک بسیار ابتدایی است. برای مثال، یک مدل User میتواند یک Phone داشته باشد. میتوان این رابطه را در Eloquent تعریف کرد.

class User extends Model {

  public function phone()
  {
    return $this->hasOne('App\Phone');
  }

}

اولین آرگومان فرستاده شده به متد hasOne نام مدل مربوطه است. هنگامی که رابطه تعریف شد، میتوانیم با استفاده از خصوصیات پویا در Eloquent به آن دسترسی داشته باشیم.

$phone = User::find(1)->phone;

عبارت SQL اجرا شده توسط این عبارت در ادامه ارائه شده است:

select * from users where id = 1

select * from phones where user_id = 1

به این نکته توجه داشته باشید که Eloquent نام کلید خارجی رابطه را براساس نام مدل مربوطه در نظر میگیرد. در این حالت، مدل Phone باید دارای یک کلید خارجی با نام user_id باشد. اگر میخواهید از نام دیگری استفاده کنید، و این قاعده را بشکنید، میتوانید آن را به عنوان آرگومان دوم به متد hasOne بفرستید. علاوه بر آن، میتوانید آرگومان سومی را برای تعیین کلید محلی که در رابطه استفاده میشود به متد بفرستید:

return $this->hasOne('App\Phone', 'foreign_key');

return $this->hasOne('App\Phone', 'foreign_key', 'local_key');

تعریف طرف دوم یک رابطه

برای تعریف دوم یک رابطه بر روی مدل Phone، میتوانید ازمتد belongsTo استفاده کنید:

class Phone extends Model {

  public function user()
  {
    return $this->belongsTo('App\User');
  }

}

در مثال بالا، Eloquent در جدول phones به دنبال ستون user_id میگردد. اگر میخواهید یک ستون کلید خارجی دیگر تعریف کنید، میتوانید آن را به عنوان آرگومان دوم به متد belongsTo بفرستید:

class Phone extends Model {

  public function user()
  {
    return $this->belongsTo('App\User', 'local_key');
  }

}

همچنین برای مشخص کردن ستون رابطه نام آن را به عنوان آرگومان سوم به متد بفرستید:

class Phone extends Model {

  public function user()
  {
    return $this->belongsTo('App\User', 'local_key', 'parent_key');
  }

}

یک به چند - One To Many

مثال رابطه یک به چند پست بلاگی است که چندین کامنت دارد. میتوانیم این رابطه را به شکل زیر تعریف کنیم:

class Post extends Model {

  public function comments()
  {
    return $this->hasMany('App\Comment');
  }

}

حال میتوان از طریق خصوصیتهای پویا به کامنتهای پست دسترسی داشت:

$comments = Post::find(1)->comments;

اگر میخواهید شرطهایی برای محدود کردن کامنتهای واکشی شده قرار دهید، میتوانید از متد comments استفاده کنید و در ادامه شرط تعریف نمایید (chaining):

$comments = Post::find(1)->comments()->where('title', '=', 'foo')->first();

مجددا اشاره میکنیم که میتوانید با فرستادن نام مورد نظر به عنوان آرگومان دوم به متد hasMany قرارداد پیش فرض Eloquent را تغییر دهید. و همانند رابطه hasOne، ستون محلی را هم میتوان مشخص نمود:

return $this->hasMany('App\Comment', 'foreign_key');

return $this->hasMany('App\Comment', 'foreign_key', 'local_key');

تعریف طرف دوم یک رابطه

برای تعریف طرف دوم رابطه در مدل comment، از متد belongsTo استفاده میکنیم:

class Comment extends Model {

  public function post()
  {
    return $this->belongsTo('App\Post');
  }

}

چند به چند

ارتباطهای چند به چند پیچیده ترین نوع رابطه هستند. یک مثال از این نوع ارتباط یک کاربر با چندین نقش است، که درآن هر نقش میتواند به افراد مختلفی داده شود. برای مثال کاربران زیادی میتوانند نقش "ادمین" را داشته باشند. برای این رابطه به سه جدول درپایگاه داده احتیاج است: roles ،users، و role_user. جدول role_user از کنار هم قرارگرفتن نام جداول با ترتیب الفبایی نام آنها گرفته شده است، و باید دو ستون user_id و role_id داشته باشد.

ارتباط چند به چند را از طریق متد belongsToManyمیتوان تعریف نمود:

class User extends Model {

  public function roles()
  {
    return $this->belongsToMany('App\Role');
  }

}

حال میتوانیم نقشها را با استفاده از مدل User به دست آوریم:

$roles = User::find(1)->roles;

اگر میخواهید برای جدول واسطه نامی غیررایج را استفاده کنید، میتوانید آن را به عنوان دومین پارامتر به متد belongToMany بفرستید:

return $this->belongsToMany('App\Role', 'user_roles');

همچنین میتوانید قانون کلیدهای رابطه را هم بازنویسی کنید:

return $this->belongsToMany('App\Role', 'user_roles', 'user_id', 'foo_id');

همچنین میتوانید طرف دیگر را بطه را هم بر روی مدل Role تعریف کنید:

class Role extends Model {

  public function users()
  {
    return $this->belongsToMany('App\User');
  }

}

دارای ارتباط چندتایی با واسطه

ارتباط چند با واسطه یک مسیرکوتاه برای دستیابی به مدلهایی که در عمق یک رابطه هستند با استفاده از یک رابطه میانی است. برای مثال، یک مدل Country میتواند با واسطه مدل User چندین Post داشته باشد. جدول این رابطه به شکل زیر است:

countries
  id - integer
  name - string

users
  id - integer
  country_id - integer
  name - string

posts
  id - integer
  user_id - integer
  title - string

هر چند جدول posts ستونی برای country_id ندارد، ارتباط hasManyThrough امکان دسترسی به پستهایی که یک کاربر برای یک مدل Country نوشته است از طریق $country->posts به وجود میآید.

class Country extends Model {

  public function posts()
  {
    return $this->hasManyThrough('App\Post', 'App\User');
  }

}

اگر می خواهید کلید رابطه را دستی خودتان مشخص نمایید، میتوانید آنها را به عنوان آرگومانهای سوم و چهارم به متد بفرستید:

class Country extends Model {

  public function posts()
  {
    return $this->hasManyThrough('App\Post', 'App\User', 'country_id', 'user_id');
  }

}

ارتباطهای پلی مرفیک - Polymorphic Relations

ارتباطهای پلی مرفیک امکان ارتباط یک مدل با چندین مدل دیگر، بر روی یک رابطه، را میدهند. برای مثال، ممکن است یک مدل Photo داشته باشید که به هر دو مدل Staff و Order تعلق داشته باشند. این رابطه را به شکل زیر تعریف میکنیم:

class Photo extends Model {

  public function imageable()
  {
    return $this->morphTo();
  }

}

class Staff extends Model {

  public function photos()
  {
    return $this->morphMany('App\Photo', 'imageable');
  }

}

class Order extends Model {

  public function photos()
  {
    return $this->morphMany('App\Photo', 'imageable');
  }

}

واکشی یک رابطه پلی مرفیک

حال میتوانیم عکسهای هر یک از مدلهای کارکنان یا درخواستها را واکشی نماییم:

$staff = Staff::find(1);

foreach ($staff->photos as $photo)
{
  //
}

واکشی صاحب یک را یطه پلی مرفیک

قدرت واقعی "پلی مرفیک" زمانی خود را نشان میدهد که میخواهدی به staff یا order از طریق مدل Photo دسترسی داشته باشید:

$photo = Photo::find(1);

$imageable = $photo->imageable;

رابطه imageable بر روی مدل Photo، نمونه های کلاسهای مدل Staff یا Order رو با توجه به اینکه تصویر مربوط به کدام مدل هست واکشی میکنه.

ساختار جدول ارتباط پلی مرفیک

برای درک نحوه کار این رابطه، بیایید ساختار پایگاه داده را برای ارتباط پلی مرفیک بررسی کنیم:

staff
  id - integer
  name - string

orders
  id - integer
  price - integer

photos
  id - integer
  path - string
  imageable_id - integer
  imageable_type - string

فیلدهای کلید مورد توجه بر روی جدول imageable_id، photos و Imageable_type هستند. ID مقدار شناسه، در این مثال، staff یا order مربوطه است، و type نام کلاس مدل مربوطه را نگه میدارد. این به ORM کمک میکند هنگام دسترسی به رابطه imageable کدام مدل را بازگرداند.

ارتباطهای پلی مرفیک چند به چند

ساختار جدول ارتباطهای پلی مرفیک چند به چند

علاوه بر رابطه های پلی مرفیک پیشین، میتوانید رابطه هی پلی مرفیک چند به چند هم تعریف نمایید. برای مثال مدل پست Post و ویدئو Video در یک بلاگ میتوانند یک رابطه پلی مرفیک با مدل Tag اشته باشند. ساختار جدول این رابطه به این شکل تعریف میشود:

posts
  id - integer
  name - string

videos
  id - integer
  name - string

tags
  id - integer
  name - string

taggables
  tag_id - integer
  taggable_id - integer
  taggable_type - string

در قدم بعد رابطه را بر روی مدل تعریف میکنیم. مدلهای Post و Video هر دو یک رابطه morphToMany با استفاده از متد tags دارند:

class Post extends Model {

  public function tags()
  {
    return $this->morphToMany('App\Tag', 'taggable');
  }

}

مدل Tag برای هر یک از رابطه های خود یک متد تعریف میکند.

class Tag extends Model {

  public function posts()
  {
    return $this->morphedByMany('App\Post', 'taggable');
  }

  public function videos()
  {
    return $this->morphedByMany('App\Video', 'taggable');
  }

}

پرس و جو بر روی رابطه ها

پرس و جو بر روی رابطه ها هنگام انتخاب

هنگام دسترسی به رکوردهای یک مدل، میتوانید براساس وجود یک رابطه نتایج را محدود نمایید. برای مثال، میتوانید تمامی پستهای بلاگی که دست کم یک کامنت دارند را بازگردانید. برای این کار، میتوانید از متد has استفاده کنید:

$posts = Post::has('comments')->get();

همچنین میتوانید یک اپاتور و تعداد هم مشخص نمایید:

$posts = Post::has('comments', '>=', 3)->get();

متدهای has تودرتو را هم میتوانید با استفاده از "." بسازید:

$posts = Post::has('comments.votes')->get();

اگر قدرت بیشتری میخواهید، از متدهای whereHas و orWhereHas برای شرطهای "where" بر روی پرس و جوهای has استفاده کنید:

$posts = Post::whereHas('comments', function($q)
{
  $q->where('content', 'like', 'foo%');

})->get();

خصوصیتهای پویا

Eloquent امکان دسترسی به رابطه هایتان با استفاده از خصوصیتهای پویا را ایجاد نموده است. Eloquent به طور خودکار رابطه ها را بارگذاری میکند، و به اندازه کافی هوشمند است تا بداند متد get را فراخوانی کند (برای رابطه های یک به چند) یا first (برای رابطه های یک به یک). سپس با استفاده از یک خصوصیت پویا با همنام رابطه قابل دسترس خواهد بود. برای مثال، در برای مدل $phone:

class Phone extends Model {

  public function user()
  {
    return $this->belongsTo('App\User');
  }

}

$phone = Phone::find(1);

به جای اکو کردن ایمیل کاربر به شکل زیر:

echo $phone->user()->first()->email;

میتوان آن به شکل زیر کوتاه نمود:

echo $phone->user->email;

نکته: رابطه هایی که نتیجه های زیادی برمیگردانند، نمونه ای از کلاس Illuminate\Database\Eloquent\Collection را میسازند.

بارگذاری زودهنگام - Eager Loading

بارگذاری زودهنگام برای پاسخ به مشکل پرس و جوی N + 1 به وجود آمد. برای مثال، یک مدل Book مرتبط با مدل Author را در نظر بگیرید. رابطه به این شکل تعریف می شود.

class Book extends Model {

  public function author()
  {
    return $this->belongsTo('App\Author');
  }

}

حال کد زیر را در نظر بگیرید:

foreach (Book::all() as $book)
{
  echo $book->author->name;
}

این حلقه برای واکشی تمام کتابهای این جدول یک پرس و جو اجرا میکند، و آنگاه یک پرس و جو برای واکشی نویسنده هر کتاب. بنابراین اگر 25 کتاب داریم، 26 پرس و جو اجرا می شود:

خوشبختانه، میتوانیم با استفاده از بارگذاری زودهنگام به شدت تعداد پرس و جوهای اجرا شده را کاهش دهیم. رابطه هایی که باید با استفاده از بارگذاری زودهنگام واکشی شوند را با استفاده از متد with مشخص میکنیم:

foreach (Book::with('author')->get() as $book)
{
  echo $book->author->name;
}

در حلقه بالا، تنها دو پرس و جو اجرا می شوند:

select * from books

select * from authors where id in (1, 2, 3, 4, 5, ...)

استفاده هوشمندانه از بارگذاری زودهنگام کارایی نرم افزار را به شدت افزایش میدهد:

همچنین میتوانید چندین رابطه را همزمان بارگذاری زودهنگام نمایید:

$books = Book::with('author', 'publisher')->get();

رابطه های تودرتو را هم میتوانید بارگذاری زودهنگام نمایید:

$books = Book::with('author.contacts')->get();

در مثال بالا، رابطه author زودهنگام بارگذاری میشود، و رابطه contacts از نویسندگان هم بارگذاری میشود.

محدودیتهای بر روی بارگذاری زودهنگام

گاهی ممکن ات بخواهید بر روی بارگذاری زودهنگام محدودیتهایی تعیین نمایید. در ادامه مثالی را میبینید:

$users = User::with(['posts' => function($query)
{
  $query->where('title', 'like', '%first%');

}])->get();

در این مثال، ما پستهای کاربر را با استفاده از بارگذاری زودهنام بارگذاری میکنیم، اما شرط محدودیت اینست که عنوان پست شامل کلمه "first" باشد:

البته کلوژرهای بارگذاری زودهنگام به شرطها محدود نیستند. میتوان مرتب سازی هم استفاده نمود:

$users = User::with(['posts' => function($query)
{
  $query->orderBy('created_at', 'desc');

}])->get();

بارگذاری زودهنگام به شرط نیاز - Lazy Eager Loading

همچنین امکان بارگذاری زودهنگام مدلهای رابطه با استفاده از یک مجموعه مدل موجود وجود دارد. این موضوع زمانی اهمییت پیدا میکند که به صورت پویا تصمیم میگریم مدلهای رابطه واکشی شوند یا خیر، یا در ترکیب با کش:

$books = Book::all();

$books->load('author', 'publisher');

همچنین برای اعمال شرط بر روی پرس و جو میتوانید کلوژر به متد بفرستید:

$books->load(['author' => function($query)
{
  $query->orderBy('published_date', 'asc');
}]);

درج مدلهای یک رابطه

Attaching A Related Model

گاهی نیاز به درج مدلهای وابسته وجود دارد. برای مثال، درج کامنتی برای یک پست. به جای اینکه کلید خارجی post_id مدل را دستی مقداردهی کنید، میتوانید کامنت جدید را با استفاده از مدل Post پدر مشتقیما درج کنید:

$comment = new Comment(['message' => 'A new comment.']);

$post = Post::find(1);

$comment = $post->comments()->save($comment);

در این مثال، فیلد post_id خودکار بر روی کامنت درج شده مقداردهی میشود.

اگر بخواهید چند مدل مرتبط را ذخیره کنید:

$comments = [
  new Comment(['message' => 'A new comment.']),
  new Comment(['message' => 'Another comment.']),
  new Comment(['message' => 'The latest comment.'])
];

$post = Post::find(1);

$post->comments()->saveMany($comments);

مرتبط کردن مدل ها (BelongsTo)

هنگام به روزرسانی یک رابطه belongsTo، میتوانید از متد associate استفاده کنید. این متد کلیدخارجی را بر روی مدل فرزند مقداردهی میکند:

$account = Account::find(10);

$user->account()->associate($account);

$user->save();

درج مدلهای وابسته (ارتباط چند به چند)

مدلهای رابطه چند به چند را هم میتوانید درج کنید. باز از مدلهای User و Role به عنوان مثال استفاده میکنیم. به راحتی میتوانیم نقشهای جدید را با استفاده از متد attach به کاربر اضاف کنیم:

نصب مدلهای رابطه چند به چند

$user = User::find(1);

$user->roles()->attach(1);

همچنین میتوانید آرایه ای از خصوصیتها را برای ذخیره بر روی جدول رابطه به عنوان آرگومان به متد بفرستید:

$user->roles()->attach(1, ['expires' => $expires]);

البته معکوس attach عملیات detach است:

$user->roles()->detach(1);

هر دو متد attach و detach آراریه ای شناسه ها را به عنوان ورودی دریافت میکنند:

$user = User::find(1);

$user->roles()->detach([1, 2, 3]);

$user->roles()->attach([1 => ['attribute1' => 'value1'], 2, 3]);

استفاده از Sync برای ذخیره (attach) مدلهای چند به چند

میتوانید از متد sync برای ذخیره (attach) مدلهای وابسته استفاده کرد. متد sync آرایه ای از شناسه های جدول پیوت را دریافت میکند. پس از کامل شدن این عملیات، تنها شناسه های موجود در آرایه بر روی جدول میانی مدلها خواهند بود:

$user->roles()->sync([1, 2, 3]);

افزودن داده های پیوت در زمان Sync

همچنین میتوانید برای شناسه های مورد نظر مقادیر دیگری را بر روی جدول پیوت مقداردهی کنید:

$user->roles()->sync([1 => ['expires' => true]]);

گاهی میخواهید یک مدل وابسته ایجاد کنید و در همان خط آن را attach کنید. برای این کار، میتوانید از متد save استفاده کنید:

$role = new Role(['name' => 'Editor']);

User::find(1)->roles()->save($role);

در این مثال، مدل جدید Role ذخیره می شود و به مدل کاربر User نیز Attach می شود. همچنین میتوانید آرایه ای از خصوصیات را برای قراردادن بر روی جدول میانی در این عملیات به متتد بفرستید:

User::find(1)->roles()->save($role, ['expires' => $expires]);

تغییر تایم استمپ جدول پدر

وقتی مدلی به مدل دیگر تعلق دارد (belongsTo)، مانند Comment که متعلق به Post است. به روزرسانی تایم استمپ پدر پس از به روزرسانی فرزند میتواند مفید باشد. برای مثال، هنگامی که یک مدل Comment به روزرسانی می شود، میتوانید فیلد updated_at مدل Post پدر آن را هم خودکار به روزرسانی کنید. Eloquent این کار را ساده میکند. تنها کافیست یک خصوصیت touches با مقدار نام ارتباط فرزند ایجاد نمایید:

class Comment extends Model {

  protected $touches = ['post'];

  public function post()
  {
    return $this->belongsTo('App\Post');
  }

}

حال با به روزرسانی یک Comment، فیلد updated_at مدل Post مربوطه هم به روزرسانی می شود:

$comment = Comment::find(1);

$comment->text = 'Edit to this comment!';

$comment->save();

کار با جدولهای پیوت

همانطورکه تا به حال آموخته اید، کار با رابطه های چند به چند نیازمند یک جداول میانی است. Eloquent راههای کمکی بسیاری برای کار با این جدول ارائه مینماید. برای مثال، فرض کنید شی User دارای چندین شی مرتبط Role باشد. پس از دسترسی به این رابطه، میتوانیم به جدول میانی یا پیوت دسترسی داشته باشیم:

$user = User::find(1);

foreach ($user->roles as $role)
{
  echo $role->pivot->created_at;
}

توجه داشته باشید که هر مدل Role که واکشی می شود خودکار دارای یک خصوصیت pivot است. این خصوصیت دربرگیرنده یک شی مدل از جنس جدول میانی است، و میتواند توسط هر مدل Eloquent دیگر استفاده شود:

به صورت پیش فرض تنها کلیدها برا روی شی پیوت قرار دارند. اگر جدول پیوت خصوصیتهای دیگری هم دارد، باید هنگام تعریف رابطه آنها را مشخص نمایید:

return $this->belongsToMany('App\Role')->withPivot('foo', 'bar');

حال خصوصیتهای foo و bar بر روی شی pivot برای مدل Role قابل دسترس خواهند بود:

اگر میخواهید جدول پیوت شما به طور خودکار تایl استمپ های updated_at و created_at را به مدیریت نماید، از متد withTimestamps بهنگام تعریف رابطه استفاده نمایید:

return $this->belongsToMany('App\Role')->withTimestamps();

حذف رکوردها بر روی جدول پیوت

برای حذف تمامی رکوردهای جدول پیوت برای یک مدل، میتوانید از متد detach استفاده کنید:

User::find(1)->roles()->detach();

توجه داشته باشید که این دستور باعث حذف رکوردها ا زجدول roles نمی شود و تنها رکوردهای جدول پیوت را حذف میکند:

به روزرسانی یک رکورد از جدول پیوت

گاهی میخواهید جدول پیوت را به روزرسانی کنید اما آن را حذف (detach) نکنید. اگر میخواهید جدول پیوت را بدون حذف به روزرسانی کنید، میتوانید از متد updateExistingPivot به شکل زیر استفاده کنید:

User::find(1)->roles()->updateExistingPivot($roleId, $attributes);

تعریف یک مدل پیوت اختصاصی

لاراول همچنین امکان مدلهای پیوت اختصاصی را هم فراهم میکند. برای تعریف مدل اختصاصی، ابتدا مدل "پایه" (Base) که Eloquent را اکستند میکند تعریف کنید. دردیگر مدلهای Eloquent، به جای کلاس پایه Eloquent از کلاس جدیدی که تعریف کرده اید استفاده نمایید. در مدل پایه خود، تابع زیر که نمونه ای از مدل پیوت اختصاصی شما برمیگرداند، تعریف کنید :

public function newPivot(Model $parent, array $attributes, $table, $exists)
{
  return new YourCustomPivot($parent, $attributes, $table, $exists);
}

کالکشن ها - Collections

تمامی مجموعه های چند نتیجه بازگردانده شده توسط Eloquent، از طریق متد get یا یک relationship، یک کالکشن بازمیگردانند. این شی اینترفیس IteratorAggregate از PHP را ایمپلیمنت میکندبنابراین میتواند مانند یک آرایه در حلقه از آن استفاده کرد. هرچند این شی تعداد بسیار زیادی متدهای کاربردی دیگر هم برای کار با مجموعه های نتیجه دارد.

بررسی وجود یک کلید در یک کالکشن

برای مثال، با استفاده از متد contains میتوانیم تعیین کنیم آیا یک نتیجه شامل یک کلید اصلی هست یا خیر:

$roles = User::find(1)->roles;

if ($roles->contains(2))
{
  //
}

کالکشنها را میتوان به آرایه یا JSON نیز تبدیل نمود:

$roles = User::find(1)->roles->toArray();

$roles = User::find(1)->roles->toJson();

اگر یک کالکشن cast به string شود آنگاه تبدیل به JSON می شود:

$roles = (string) User::find(1)->roles;

پیمایش کالکشنها

کالکشنهای Eloquent همچنین شامل متدهای مفید بسیاری برای پیمایش و فیلترکردن عناصر درون آنها هستند:

$roles = $user->roles->each(function($role)
{
  //
});

فیلترکردن کالکشنها

هنگام فیلترکردن کالکشنها، کالبک استفاده شده به عنوان کالبک array_filter استفاده می شود.

$users = $users->filter(function($user)
{
  return $user->isAdmin();
});

نکته: وقتی کالکشنی را فیلتر میکنید و آن را به JSON تبدیل میکنید، ابتدا متد values را فراخوانی کنید تا کلیدهای آرایه را ریست نمایید.

اعمال کالبک برای همه ی عناصر کالکشن

$roles = User::find(1)->roles;

$roles->each(function($role)
{
  //
});

مرتبسازی یک کالکشن با یک مقدار

$roles = $roles->sortBy(function($role)
{
  return $role->created_at;
});

$roles = $roles->sortByDesc(function($role)
{
  return $role->created_at;
});

مرتبسازی یک کالکشن با یک مقدار

$roles = $roles->sortBy('created_at');

$roles = $roles->sortByDesc('created_at');

بازدگرداندن یک نوع کالکشن اختصاصی

گاهی نیازخ خواهید داشت شی کالکشن اختصاصی خود با متدهای مشخص را ایجاد کنید و به عنوان نتیجه بازگردانید. میتوانید این را بر روی مدل Eloquent با (بازنویسی) override متد newCollection انجام دهید:

class User extends Model {

  public function newCollection(array $models = [])
  {
    return new CustomCollection($models);
  }

}

Accessors & Mutators

تعریف یک Accessor

Eloquent برای بتدیل خصوصیتهای مدل هنگام مقداردهی و خواندن آنها ارائه مینماید. به سادگی برای تعریف یک accessor متد fetFooAttribute را بر روی مدل تعریف کنید. به یاد داشته باشید که متد باید از قوانین نامگذاری کمل کیس پیروی نماید، هر چند نامهای ستونهای پایگاه داده اسنیک کیس باشند:

class User extends Model {

  public function getFirstNameAttribute($value)
  {
    return ucfirst($value);
  }

}

در مثال بالا، ستون first_name یک accessor دارد. توجه داشته باشید که مقدار خصوصیت به accessor فرستاده شده است.

تعریف Mutator

Mutatorها هم به روشی مشابه تعریف می شوند:

class User extends Model {

  public function setFirstNameAttribute($value)
  {
    $this->attributes['first_name'] = strtolower($value);
  }

}

Mutators تاریخ

به صورت پیش فرض، Eloquent فیلدهای created_at و updated_at را به شی هایی از جنس Carbon تبدیل میکند، که تعداد زیادی متدهای مفید ارائه میکند، و کلاس DateTime از PHP را اکستند مینماید:

میتوانید مشخص کنید کدام فیلدها خودکار mutate شوند و حتی به طور کامل این mutate را متوقف نمایید. این کار را با بازنویسی (override) متد getDates از مدل انجام دهید:

public function getDates()
{
  return ['created_at'];
}

وقتی ستونی به عنوا نتاریخ شناخته می شود، میتوانید مقدار آن را با تایم استمپ UNIX، یک رشته تاریخ (Y-m-d)، رشته تاریخ-زمان، و البته نمونه ای کلاس DateTime/Carbon مقداردهی کنید.

برای غیرفعال کردن mutateهای تاریخ، به سادگی یک آرایه خالی از متد getDates بازگردانید:

public function getDates()
{
  return [];
}

تبدیل نوع خصوصیتها

اگر خصوصیتهایی دارید که میخواهید همیشه به نوع داده های دیگر تبدیل نمایید، میتوانید آن خصوصیت را به خصوصیت casts مدل خود بیافزایید. درغیر اینصورت، باید یک mutator برای هر کدام از خصوصیتها تعریف نمایید، که میتواند زمانبر باشد. مثالی از خصوصیت casts ارائه شده است:

/**
 * The attributes that should be casted to native types.
 *
 * @var array
 */
protected $casts = [
  'is_admin' => 'boolean',
];

حال خصوصیت is_admin همیشه به بولین cast می شود، حتی اگر مقدار ذخیره شده در پایگاه داده یک مقدار صحیح باشد. دیگر نوع های موجود برای استفاده عبارتند از: integer ،real ،float ،double ،string ،boolean ،object و array.

تبدیل نوع array خصوصا برای کار با ستونهایی که به عنوان JSON سریالایزشده ذخیره شده اند، مفید است. برای مثال، اگر پایگاه داده شما، دارای فیلدی از نوع TEXT باشد که JSON سریالایز شده در آن قرار داشته باشد، افزودن تبدیل نوع array به آن باعث تبدیل آن به آرایه PHP در هنگام دسترسی توسط مدل Eloquent می شود:

/**
 * The attributes that should be casted to native types.
 *
 * @var array
 */
protected $casts = [
  'options' => 'array',
];

حال زمان استفاده از مدل ELoquent:

$user = User::find(1);

// $options is an array...
$options = $user->options;

// options is automatically serialized back to JSON...
$user->options = ['foo' => 'bar'];

رویدادهای مدل

مدلهای Eloquent رویدادهای زیادی ایجاد میکنند. این موضوع امکان انجام عملیات مختلف در قدمهای متفاوتی از چرخه عمر مدل را به شما میدهد: creating، created updating ،updated ،saving ،saved ،deleting ،deleted .restoring ،restored

هرگاه یک عنصر برای اولین بار ذخیره میشود، رویدادهای creating و created اتفاق می افتند. اگر عنصری جدید نیست، و متد save فراخوانی می شود، رویدادهای updated/updating اتفاق می افتند. در هر دو حالت، رویدادهای saved/saving اتفاق می افتند.

لغو عملیات ذخیره با استفاده از رویدادها

اگر از رویدادهای updating ،creating ،saving، یا deleting مقدار false بازگردد، عملیات لغو میشود:

User::creating(function($user)
{
  if ( ! $user->isValid()) return false;
});

محل ثبت لیسنرهای رویداد

EventServiceProvider محل مناسبی برای ثبت رویدادهای مربوط به مدل است. برای مثال:

/**
 * Register any other events for your application.
 *
 * @param \Illuminate\Contracts\Events\Dispatcher $events
 * @return void
 */
public function boot(DispatcherContract $events)
{
  parent::boot($events);

  User::creating(function($user)
  {
    //
  });
}

آبزرورهای مدل - Model Observers

برای متمرکزکردن مدیریت رویدادهای مدل، میتوانید یک آبزرور مدل تعریف کنید. یک کلاس آبزرور، میتواند متدهایی متناظر با رویدادهای متنوع مدل داشته باشد. برای مثال، متدهای creating، updating، saving در کنار دیگر نامهای رویداد مدل میتوانند در یک آبزرور تعریف شوند.

برای مثال، یک آبزرور مدل میتواند شکل زیر باشد:

class UserObserver {

  public function saving($model)
  {
    //
  }

  public function saved($model)
  {
    //
  }

}

میتوانید شی آبزرور را با استفاده از متد observe ثبت کنید:

User::observe(new UserObserver);

تولید URL برای مدل

میتوانید به متدهای route و یا action یک مدل بفرستید، و کلید اصلی آن در URI تولید شده قرار میگیرد. برای مثال:

Route::get('user/{user}', 'UserController@show');

action('UserController@show', [$user]);

در این مثال خصوصیت $user->id در محل داده {user} در URL تولید شده قرارداده می شود. هرچند اگر بخواهید خصوصیت دیگری به جای ID استفاده کنید، متد `getRouteKey را در مدل مربوطه بازنویسی کنید:

public function getRouteKey()
{
  return $this->slug;
}

تبدیل به آرایه / JSON

تبدیل یک مدل به آرایه

هنگام ساختن JSON API، شاید اغلب نیاز داشته باشید مدلها و رابطه ها را به آرایه یا JSON تبدیل کنید. بنابراین Eloquent متدهایی برای این کار دارد. برای تبدیل یک مدل و ارتباطهای بارگذاری شده آن به یک آرائه، میتوانید از متد toArray استفاده کنید:

$user = User::with('roles')->first();

return $user->toArray();

توجه داشته باشید که تمام کالکشن مدل هم میتواند به آرایه تبدیل شود:

return User::all()->toArray();

تبدیل مدل به JSON

برای تبدیل مدل به JSON، میتوانید از متد toJson استفاده کنید:

return User::find(1)->toJson();

اجرای مدل از route

توجه داشته باشید وقتی یک مدل یا کالکش به string تبدیل نوع (cast) می شود، به JSON تبدیل می شود، به این معنی که میتوانید شی های Eloquent را مستقیما از routeهای نرم افزار بازگردانید!

Route::get('users', function()
{
  return User::all();
});

جلوگیری از قرارگرفتن خصوصیتها هنگام تبدیل به آرایه یا JSON

گاهی نیاز به محدودکردن خصوصیتهایی از مدل خود دارید که در آرایه یا JSON تولید شده قرار میگیرند، مانند گذرواژه. برای اینکار، خصوصیت hidden را در مدل خود تعریف نمایید و خصوصیتهای مورد نظر را به آن بیافزایید:

class User extends Model {

  protected $hidden = ['password'];

}

نکته: در هنگام مخفی کردن ارتباطها، از نام متد رابطه استفاده کنید نه از نام خصوصیت پویای (dynamic accessor) آن.

همینطور میتونید برای تعریف لیست خصوصیتهایی که میخواید توی تبدیل وجود دشته باشن از خصوصیت visible استفاده کنید:

protected $visible = ['first_name', 'last_name'];

گاهی نیاز خواهید داشت خصوصیتهایی را در آرایه داشته باشید که ستون متناظری در پایگاه داده ندارند. برای اینکار به سادگی یک accessor برای آن مقدار تعریف کنید:

public function getIsAdminAttribute()
{
  return $this->attributes['admin'] == 'yes';
}

پس از ایجاد accessor، تنها مقدار را به خصوصیت appends بر روی مدل ایجاد کردید:

protected $appends = ['is_admin'];

وقتی خوصیت مورد نظر به لیست appends اضاف شد، در هر دو قالب آرایه و JSON مدل قرار خواهد گرفت. خصوصیتهای موجود در آرایه appends از تنظیمات visible و hidden مدل پیروی میکنند.